หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 10 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประเวศ ดีหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวบงกช พูลเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ เลขาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางหทัยรัตน์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสำเนา บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายพิริยะ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางดารัตน์ พิมพ์อุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสุกัญญา กูลนรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางสาวธนพร วังเรียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางบุญล้อม ภิรมย์ภักดิ์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางฤดี ยิสารคุณ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางกาญจณี จำนงค์พล ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางสาวสุมาศ เตชานันท์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายระพี ทองอินทร์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางนภาลัย ทองอินทร์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นางน้ำจิตร เสริมชีพ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายรพี ศรีโมสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายจอม จำปาเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางมณีรัตน์ กินนารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสุเมธ ผ่านวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นางสาวเจนจิรา สมประโคน ครูชำนาญการ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางสาวธัญญรัตน์ จันทพรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางสาวทิชา รักญาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสาวชลกร มีกูล ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร์ ครู โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายพนัส ประดลชอบ โรงเรียนตราษตระการคุณ ประธานกรรมการตัดสิน  
32 นายพรชัย คำรพ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน  
33 นางน้ำจิตร เสริมชีพ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสิน  
34 นางเบญจวรรณ อิ๊ดสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ประธานกรรมการตัดสิน  
35 นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
36 Miss. Xiang Yue Ping ครูชาวจีนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
37 Ms.Wen Qing Qing ครูชาวจีนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
38 นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
39 นางสาวสุชาดา เฮงเจริญ ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
40 นายวัลลภ พัฒนผล ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
41 Ms. Xiang Xiaoyi ครูชาวจีนโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
42 Miss. Xu Ya Yun ครูชาวจีนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
43 นางสาวกัญญารัตน์ กูลเกื้อ ครูโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
44 นายนพรัตน์ ศรีงาม ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
45 นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
46 นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
47 นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
48 นางสาวงามตา เอกปิยะกุล ครูโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
49 Ms. Wang Ping ครูชาวจีนโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
50 นางสาวปรารถนา ศรีสงกา ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
51 นายจารึก สุขสิงห์ ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
52 นายชนาธิป ประสาร ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
53 นางสาวจิราพร ล่ากระโทก ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
54 นางสาวศุภกัญญา ทวีผล ครูโรงเรียนสะตอวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
55 นางสุชาดา มลิลา ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
56 นายอภิเดช แสงหงษ์ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสิน  
57 นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดช ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการตัดสิน  
58 นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวง ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
59 นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
60 นางสุมาลี สิริสุขสมภพ ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
61 Ms. Juyeon Kim ครูต่างชาติโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ฯ คณะกรรมการตัดสิน  
62 Mr. Jack Park ครูต่างชาติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
63 Ms.Yang Ae Jin ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสิน  
64 นายยศพล ศักดิ์แพทย์ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
65 นายพชระ เพชรรัตน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
66 นายมงคล เดชอุดม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
67 ว่าที่ร้อยตรีนิราวัฒน์ บุญลาภ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
68 นายสราวุธ พื้นผา โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
69 นางบานชื่น ประไพ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
70 นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน  
71 นางสาวพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูล โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
72 นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
73 นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
74 นางอารีย์ สามัญ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน  
75 นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรี โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
76 นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
77 นางศิริกานต์ ศรีไหม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
78 นางยุพิน วัฒนสุวรรณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
79 นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" คณะกรรมการตัดสิน  
80 นางสาวกีรติ เทพมนตรี ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
81 นางสาวสิริมา ใจเที่ยง โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
82 นายสุริยา รอดสบาย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
83 นายยงยุทธ นารถอุดม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
84 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อน โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
85 นายวันชัย พละราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
86 นายวัชรินทร์ ลอดล่าย โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน  
87 นางสาวนุจรินทร์ มหันตวารี โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะกรรมการตัดสิน  
88 นางเสาวนีย์ สุขกสิ โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
89 นางสุภาพิศ ศักดิ์วรกุล โรงเรียนตราษตระการคุณ คณะกรรมการตัดสิน  
90 นางพิมพ์นรา วัฎฎะสุวรรณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
91 นางสาวกานต์ชนก วุฒิ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
92 นายอรชัย หมื่นนาที ครูโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
93 นางสาวลัดดา ทั่งทอง ครูโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
94 นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวช ครูโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
95 นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
96 นางสาวผาณิตา ผาสุข ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
97 นางสาวศิรินภา ทองดีนอก ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
98 นางสาววรารัตน์ คำยอง ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
99 นางสาวณัฐินา หอมนาม ครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
100 นายทนง สังวาลย์ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
101 นางสาวชไมพร ดวงแก้ว ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
102 นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
103 นายสุริยา ฮุยประโคน ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
104 นางสาวสุนทรา ฝอยทอง ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
105 นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
106 นางสาววิสาขา ผลาเกตุ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
107 นางสาวกิตติยา น้อมจิตเกษม นักศึกษาฝึกสอน กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
108 นางสายบัว กิตติสรภาคย์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
109 นางสาวปาริชาต สุทธิวารี ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
110 นายอรรถพล ศรีสถานนท์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
111 นายเศรษฐวุฒิ สาระจิตต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
112 นางสาววาทินี ชั้นวัฒนพงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรรมการควบคุมการแข่งขัน  
113 นางสุภาภรณ์ ทวีผล ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
114 นางสาวศศิชา มีกูล ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
115 นางพรลภัส พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
116 นางสาวศุภวดี มนต์เนรมิตร ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
117 นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
118 นายพรนพเก้า กุดแถลง ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
119 นางสาวอุดมลักษณ์ ฉวนพยัคฆ์ ครูโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" กรรมการควบคุมการตัดสิน  
120 นางสาวพัชรี ศรีเฉลียว พนักงานธุรการ กรรมการควบคุมการตัดสิน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]