หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกานต์ชนก วุฒิโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ บุญมิตรโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรีโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอารีย์ สามัญโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สิงห์เสโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำจิตร เสริมชีพโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวิไลศักดิ์ นารถอุดมโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางนุชจรินทร์ มหันตวารีโรงเรียนสตรีประเสริฐสิลป์กรรมการ
3. นายวาทิน สิทธิถาวรโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวลำใย อภิบาลศรีโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางสุนิษา การพานิชโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายบุญสม อ่องลาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ วชิรธนากรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายวิเชียร วรรณภากรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา บุญรอดโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นางสาวมลุลี เสียงเพราะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งหทัย ชัยรัตน์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ฯกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นางอมรา กระต่ายจันทร์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางศิริกานต์ ศรีไหมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
2. นางมัณฑนา ทวีผลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนนทพร อุทัยไขยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส ประดลชอบโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอรทัย เกตุกิ่งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายธีระ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ จินดาวงษ์โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบานชื่น ประไพโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุขกสิโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ เทียนคันฉัตรโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเกษราพร สุทธิโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ เนตรสุวรรณโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสรัญญา หาญกุดเลาะโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหัทยา จามลิกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา สรรพศรีโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสารภี สุทธิพรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แม้นชื่นโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวไพรินทร์ ศรีจันทึกโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรมาตา รัตนตะคุโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐทชา วิสุทธิรัตน์โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ภัคดีพงษ์โรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา อนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ถนอมพวกโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษร ฉิมพาลีโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ แซ่เต็งโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวประทินพร รัตโนภาสโรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรัฏฐิกานต์ จันทร์แทนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการ
5. นายอธิพงษ์ วรสิงห์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิชา มีกูลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา อนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐทชา วิสุทธิรัตน์โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ภักดีพงษ์โรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ถนอมพวกโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกษร ฉิมพาลีโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายเปรมศักดิ์ บุปผามาลาสกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวจิรัฏฐิกานต์ จันทร์แทนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยากรรมการ
4. นางสาวประทินพร รัตโนภาสโรงเรียนนายายอามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ วรสิงห์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิชา มีกูลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ งาเจือโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล นพเก้าโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางนพเกล้า รูปศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอชิตา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ งาเจือโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายนัฐพล นพเก้าโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวรโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางนพเกล้า รูปศรีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอชิตา หาดอ้านโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอังคณา บุญสมพงษ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ แสงใสรัตน์โรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชลธร เวชกุลโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรลภัส พรประสิทธิ์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ลาดล่ายโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเกศินี ริมรางโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววนิดา ขำสมโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ศรัทธาโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวสุนิสา รุ่งเรืองโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธนู กระต่ายจันทร์โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ถัดหลายโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภกร รัตนวงษ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชญ์ ถนอมบุญโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวภคพร ครสิงห์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุทุมพร หรุ่นเจริญโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย พละราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรสิริ สัมมาโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภิบาล มุตะพัฒน์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้วโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวลลิดา ศรีพลอยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี ปานประเสริฐโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา สุขเกษมโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา สมประโคนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
7. นางสาวสุวิมล เดชกล้าหาญโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรดี บุญทวีวรเดชโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ใจดีโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิศรา เรืองเดชโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรัญญา โพชนะจิตโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นายสุรักษ์ สุทธิพิบูลย์โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไรโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปัจฉิมา อินทะโชติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา ครองธรรมโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมะลิสา คล่องแคล่วโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารุณี อิทธิพัทธ์อเนกโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาลักษณ์ โสพันนาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา บุญธรรมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี เข็มทองโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา เกตุการณ์โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสมาน ลาภูธรโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพัชรียา นะทีวาสโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายูธีรดิฐ ยันต์โกเศศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา สังข์ทองโรงเรียนวัดช้างทูนกรรมการ
4. นางปนัดดา พุทธาวันดีโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายประยุทธ์ เกตุบรรเทิงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ วังเรียงโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติวัตน์ บัวจีบโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สุขสำราญโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรสิริ ตันสกุลโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพา วิไลพรหมโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา กูลนราโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวพิรุณวดี สาโยธาโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนเรศ ลาภอนันต์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา ประกรศรีโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวรางคณาง รัตนคุณโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิรา ทั่วไธสงโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชไมพร อุดมญาติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
4. นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทรงกลด ศิริผลโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เจริญสมบัติโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ตันขุนทดโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สองศรีโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวริญญ์รวี อัครสิทธิรุจน์โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ วังเรียงโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรมณี จิตนาวสารโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สุจริตโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนพพล ภาณุสุวัฒน์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชา ฉัตรศิริย่ิงยงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ บัวพูลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร พันธ์ศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจจีพงษ์ กุลนอกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงศ์ บัวพูลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร พันธ์ศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจจีพงษ์ กุลนอกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายเอกพงศ์ บัวพูลโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร พันธ์ศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิจจีพงษ์ กุลนอกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ช่อลัดดาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฮุยประโคนครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ มนตรีวงษ์ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ช่อลัดดาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฮุยประโคนครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระ มนตรีวงษ์ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ภู่มณี ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวนันทยา เศรษจิตต์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ภู่มณี ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวนันทยา เศรษจิตต์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒินัน จันทร์มา ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต วิรุณราช ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิลชา สัตบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวุฒินัน จันทร์มา ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต วิรุณราช ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิลชา สัตบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจันทิรา ผาสุขโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางอรุณี จีระประดิษฐ์โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางชนิดาภา สินทองโรงเรียน แหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ชัยศัตราผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา จุ้ยวรมิตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายเบญจมะ สัมมาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมหมาย ชัยศัตราผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายเบญจมะ สัมมาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางศิรัชญา ครุฑอรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี อภิวาทผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางศิรัชญา ครุฑอรัญผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางจิรภา สุขสถิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายวสุ สุขสถิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. พระมหากิจจา กิจฺจสาโรวัดคลองจากกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายภัทรวุธ หิรัญรัตน์อำเภอแหลมงอบกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แช่มช้อยโรงพยาบาลแหลมงอบกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา บุญเผยโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ นารถอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ สูงสกุลโรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
3. นายนนท์ธวัตร คำแหลงโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขชัย มิสโรจน์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
6. นายพีระ สิมสวัสดิ์โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวศรีอัมพร รัตนพาหิระโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายอานพ ถนอมชาติโรงเรียนมารดานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ อังเกิดโชคโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณะ ถึกไทยโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช เอกปิยะกุลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. นายดิเรก ขนรกุลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายอุทัย ริมชลาโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
8. นายวัชระ สวัสดีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
9. นายสรายุทธ ปันทะวังโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
2. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
3. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบรรเลง พระยาชัยวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรีกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านแหลม จันทบุรีกรรมการ
3. ผศ.ประสาน ธัญญะชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายสาธิต เสแสวงผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายมาโนช อุดหนุนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีกรรมการ
2. นายศุภศิระ ทวิชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จันทบุรีกรรมการ
3. นายวิรัติ กฤษดำโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้วโรงเรียนอนุบาลตราดกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณโรงเรียนวัดสลักเพชรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissWen Qing Qing โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม กรรมการ
3. นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิดโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เฮงเจริญโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม กรรมการ
5. นายอรชัย หมื่นนาทีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ทั่งทองโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกีรติ เทพมนตรีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ พัฒนผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissXiang Xiaoyiโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. MissXu Ya Yunโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ กูลเกื้อโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพรัตน์ ศรีงามโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวชโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
8. นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สิริสุขสมภพโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissํYang Ae Jinผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Miss๋ีJuyeon Kimโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. Mr.๋Jack Parkโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ คำยองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา หอมนามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissWen Qing Qing โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกีรติ เทพมนตรีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิดโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา เฮงเจริญโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม กรรมการ
6. นายอรชัย หมื่นนาทีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวลัดดา ทั่งทองโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวงามตา เอกปิยะกุลโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissXiang Xiaoyiโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. MissXu Ya Yunโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา พุทธเวชโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ กูลเกื้อโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุษราภรณ์ รุ้งประสาท โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ บำรุงเวชโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมลิวัลย์ กอบพึ่งตนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สิริสุขสมภพโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissYang Ae Jinผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Miss๋ีJuyeon Kimโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. Mr.่Jack Parkโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ คำยองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา หอมนามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรดาการ ต๊ะแก้วโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. MissXiang Yue Ping โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายจารึก สุขสิงห์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการ
4. นายชนาธิป ประสารโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ล่ากระโทกโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวศุภกัญญา ทวีผลโรงเรียนสะตอวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปรารถนา ศรีสงกาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สิริสุขสมภพโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissํYang Ae Jinผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Miss๋ีJuyeon Kimโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. Mr.๋Jack Parkโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ คำยองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา หอมนามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ พัฒนผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. MissXu Ya Yunโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารึก สุขสิงห์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม กรรมการ
4. นายชนาธิป ประสารโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
5. นายอรชัย หมื่นนาทีโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลัดดา ทั่งทองโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปรารถนา ศรีสงกาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางหทัยรัตน์ เจริญผลโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช แสงหงษ์โรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเดชโรงเรียนศรียานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี เลิศวิลัยโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางสาวผาณิตา ผาสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
7. นางสาวศิรินภา ทองดีนอกโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สิริสุขสมภพโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
2. MissํYang Ae ๋Jinผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. Miss๋ีJuyeon Kimโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. Mr.๋Jack Parkโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ คำยองโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา หอมนามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย คำรพโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมา ใจเที่ยงโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา รอดสบายโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ นารถอุดมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล เดชอุดมโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายวันชัย พละราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายสราวุธ พื้นผาโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิราวัฒน์ บุญลาภโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ก๋งอ่อนโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
10. นายนายวัชรินทร์ ลาดล่ายโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพนัส ประดลชอบโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายยศพล ศักดิ์แพทย์ ศักดิ์แพทย์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นายพชระ เพชรรัตน์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางน้ำจิตร เสริมชีพโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
2. นางบานชื่น ประไพโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนุชจรินทร์ มหันตวารีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุขกสิโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายภัทรวัฒน์ เขียวขจีโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นางกัญญาภัค ทองศรีสมบูรณ์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีย์ สามัญโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฟ้า อภิบาลศรีโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางศิริกานต์ ศรีไหมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชรพงษ์ การพึ่งตนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ อิ๊ดสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17กรรมการ
2. นางยุพิณ วัฒนสุวรรณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสุภาพิศ ศักดิ์วรกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางพิมพ์นารา วัฎฎะสุวรรณโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์ชนก วุฒิโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ อิ๊ดสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17กรรมการ
2. นางยุพิณ วัฒนสุวรรณโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสุภาพิศ ศักดิ์วรกุลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
4. นางพิมพ์นารา วัฎฎะสุวรรณโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์ชนก วุฒิโรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธนการ เทียนห้าวโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวพชรพร กิจพิบูลย์โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรพิมล มงคลศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรสา พานิชเจริญผลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิมล มงคลศรีโรงเรียนประณีตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรสา พานิชเจริญผลโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชยารัตน์ อภิวาทโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายพรนพเก้า กุดแถลงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา วงษ์มั่นโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชยารัตน์ อภิวาทโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายพรนพเก้า กุดแถลงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา วงษ์มั่นโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชวลี เจริญสมบัติโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรนพเก้า กุดแถลงโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอรุณ กุมภะโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวศุภลัคน์ ภิรมย์ภักดิ์โรงเรียนหนองบอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา สิงหพันธุ์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สาริการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต สุทธิวารีโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางดวงนภา สิงหพันธุ์โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธาพร สาริการณ์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต สุทธิวารีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายธนการ เทียนห้าวโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุขโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นายธนการ เทียนห้าวโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญค้ำ จุลเจือโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทรี ขนรกุลโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ นำไทยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรษมน เฟื่องเกษมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ วิจิตรสมบัติโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ฮุยประโคนโรงเรียนบ่อคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาสกร ศรภักดีธนกิจโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายภาสกร ศรภักดีธนกิจโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ฮุยประโคนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณรองประธานกรรมการ
3. นายภาสกร ศรภักดีธนกิจโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภาสกร ศรภักดีธนกิจโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ แท่นยั้งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชุมแพ แก้วใสโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ฮุยประโคนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุกริช บวรสถิตย์โรงเรียนตราษตระการคุณรองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ กุมภะโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ สุประดิษฐโรงเรียนตราษตระการคุณประธานกรรมการ
2. นายประมุข ช่อลัดดาโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิเดช แดงเพ็งโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายนที รัตนพิทักษ์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชระ เพชรรัตน์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสกล มิ่งจันทร์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นายนที รัตนพิทักษ์โรงเรียนเนินทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นายพชระ เพชรรัตน์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร อาษาดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร อาษาดีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เจริญกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนภาพร ลี้นาวามงคลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ เจริญกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายทวิช ศรีเมฆข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายชาตรี ถาวรวงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนภาพร ลี้นาวามงคลโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนประธานกรรมการ
2. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ศิลาอาสน์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกุณฑล งาเจือวิทยาลัยชุมชนประธานกรรมการ
2. นางชูเสริม สิมสวัสดิ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวบุญศิริ ดัดตนรัมย์โรงเรียนประณีตวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ศิลาอาสน์โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรัญญา ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี วงษ์สวรรค์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัตรพิมล เสงี่ยมวงค์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
2. นางชูเสริม ลิมสวัสดิ์โรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
3. นางสาวพัตรพิมล เสงี่ยมวงค์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา บุญลอยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฤทัย สุดสาครโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัตรพิมล เสงี่ยมวงค์โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรัญญา ถือสัตย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ จันทนาตาลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสวรส รอดน้อยโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางน้ำจิตร เสริมชีพโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมกรรมการ
2. นางบานชื่น ประไพโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศน์ทยา บวรชาติโรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนุชจรินทร์ มหันตวารีโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูลโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ สุขกสิโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิรัติ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุสนธิ์ อินทสัมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายวิทูรย์ บุุญรอดข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเกียรติชัย โภคพิบูลย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ สังข์สูงเนินข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายอุดร สุขแสงดาวผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีสากลกรรมการ
3. นางนภัทตรา สุขกลีบโรงเรียนวัดท่าโสมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวนีย์ ช่างเหลาโรงเรียนตราษตระการคุณกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สังข์เอียดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรินทร์ โยธาภิรมย์โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]