หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 10 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2559   11 พ.ย. 2559   12 พ.ย. 2559   13 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคารดนตรี ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคารดนตรี ชั้น 2 ห้อง ดนตรี 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 4 - 4
13.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-12.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หอประชุม 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 10 - 10
13.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-12.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 12 - 12
13.00-16.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 15 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT School ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องเขียนแบบ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องเขียนแบบ 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โดมโรงฝึกงาน 15 พ.ย. 2559 09.00-11.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โดมโรงฝึกงาน 15 พ.ย. 2559 13.00-15.00
5 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องช่างยนต์ 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องช่างยนต์ 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องคหกรรม 15 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ห้องคหกรรม 15 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]