หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 10 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
08.30-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. สอบข้อเขียน วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 พ.ย.59 เวลา 08.30 -16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 16 พ.ย. 2559
19 พ.ย. 2559
08.30-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. สอบข้อเขียน วันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 09.00 - 10.00 น. สอบทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 19 พ.ย.59 เวลา 08.30 -16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา 1 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ห้อง โสตทัศนศึกษา 2 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 16 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคารอเนกประสงค์ 17 พ.ย. 2559 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาจังหวัดตราด อาคารกีฬา 16 พ.ย. 2559 08.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬาจังหวัดตราด อาคารกีฬา 16 พ.ย. 2559 08.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 สนามกีฬาจังหวัดตราด อาคารกีฬา 16 พ.ย. 2559 08.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ร.ร.ตราษตระการคุณ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]