รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงเกล้าทอง  สุขวุฒิ
 
1. นางสาวณัฐนี  น้อยสำแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววาสนา  กระจ่างศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิริกุล
 
1. นางสาวฐาปนี  โพธิ์เปี้ยศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสมจินตนา  ปราบสูงเนิน
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงศริมน  เลิศไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์กิจกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวอมรรัตน์  ลาชมภู
 
1. นางสาวมนัญชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  กิ่งทอง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวเมธาพร  รักแดง
 
1. นายปฐมพงษ์  มะลาศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกันตินันท์  เอื้อศิริประชา
2. เด็กหญิงนวิยา  รักษ์ดีช่วย
3. เด็กหญิงพงวลี  พันธ์ตู้
 
1. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
2. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชตินนท์  แก่นเพ็ชร์
2. นางสาวธิดาวรรณ  หลุ่ยพูลทรัพย์
3. นางสาวปรางค์ทิพย์  เอื้อสลุง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ
2. นางสาววิภาวดี  ริบุญมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัฐมาศ  เนียมใจอาจ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษาศีล
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
2. นางสาวเกตุสุดา  กิ้งการจร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ถาวร
2. นางสาวสายสุรีย์  อำภาทิพย์
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  พงษ์สุภาพ
 
1. นางสาวสุนีย์  มะลิซ้อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นโพธิ์
 
1. นายวิทยา  นิลสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมิตรา  จิตเสนาะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพชรกุล
 
1. นางสาวแพรทิพย์  พูดเพราะ
2. นางสาวเสาวภาคย์  สนิทจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวพรทิพย์   บุญธรรม
2. นางสาวสุธิดา   บุญสุทธิ
3. นางสาวสุลัดดา   ไตรพรม
 
1. นางประนอม  นอบน้อม
2. นางสาวกชกร   การุณ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงขวัญหทัยรัตน์  มิ่งมาลี
2. เด็กหญิงปรียากร  วงษ์จิ
3. เด็กหญิงยลดา  เวียงสิงขรณ์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  คงเนียม
2. นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู๋
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤตภาส  โพธิ์นคร
2. นางสาวณัฐพร  ทองไม้
3. นางสาวณัฐวรรณ  สุพัฒน์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ทองวิเศษ
2. นางสาวธัญญารัตน์  บุญพ่วง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชารินี  ถิรบุตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สิริสุข
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
2. นางสาวสุพิณญา  ฝูงดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจณิสตา  พิมพาทอง
2. นางสาวอภิสรา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวนิรมล  หนุนวงษ์
2. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนบดี  พุ่มทอง
 
1. นางพัชรีย์  ช้างงาม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกานดา  ทิสมดา
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงญาณิษา  บัวแก้ว
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่มอาสา
3. เด็กหญิงอภิญญดา  พิเนตรโชติ
 
1. นางธณัฐฎา  พีพืช
2. นางอรชร  สุขเกษม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชัญญานุช   เงินพิทักษ์กุล
2. นางสาวณิชยา   โสอุบล
3. นายปฐวิกานต์   เขียวสอาด
 
1. นางสาวรุจานันท์   เรืองภัทร์กุลกิจ
2. นางธัญลักษณ์   ทรัพย์สุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงอัมพวัลย์   คนเที่ยง
2. เด็กหญิงแพรวา   ตรีพัฒน์
3. เด็กชายโชติพัฒน์   พรหมน้อย
 
1. นายกรกช   ฝ้ายป่าน
2. นางสาวธารินี   แสนตลาด
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนภรณ์   ธนูศร
2. นายธนภัทร   โพธิวงษ์
3. นางสาวศุทธินี   อินทร์ทะผา
 
1. นางสาวรุจานันท์   เรืองภัทร์กุลกิจ
2. นางธัญลักษณ์   ทรัพย์สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นายปภากร  สินสุนทรพงศ์
3. นายพชร  สุขวัฒน์
 
1. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกำพล   หมั่นอารี
2. เด็กหญิงธยานี  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงศิรดา   บุญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  วงษ์ที
2. นางสาวธารินี   แสนตลาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนัฐชา   อ้นโสภา
2. นางสาวบุญฑริกา   ราชาสูตร
3. นายสิทธิกร   ทองขาว
 
1. นางสาวกัลยาณี   พูลเพิ่ม
2. นายกรกช   ฝ้ายป่าน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายปณัฏฐวุฒิ  พรมเมือง
2. เด็กชายรุจดนัย  ชาวสวน
 
1. นางกนิตนันท์  บุญมาวงค์
2. นางสาวปุณยาพร  สุทธิอาจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจักรินทร์  กอสีรุ่งเรือง
2. นายธราเทพ  มะลีวัลย์
 
1. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
2. นางสาวปริญดา  สุดสาระ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
2. เด็กชายพรเทพ  ปิ่นสวาท
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายชนชาติ  ปิ่นเปีย
2. เด็กชายภูเบศ  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวจิราพัชร  แข็งบุญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจักรกฤษณ์  เสมอใจ
2. นายนพพล  เอี่ยมสอาด
3. นายอนุสรณ์  พงษ์ภมร
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นายสมพร  อัฐมาลา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เข่งพิมล
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดีสุวรรณ์
4. เด็กหญิงวิรงรอง  ตั้งศิริวัฒนา
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เพ็ชรนิล
 
1. นางภาวนา  พลอินทร์
2. นางสาวอังศนา  ข่อยจัตุรัส
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิรานัน  เบ้าประทุม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  เมืองแทน
3. นางสาวพรทิพย์  จันพางาม
4. นางสาววรรณวนัช  ยอดมณี
5. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมวิเศษ
 
1. นางทัศนีย์  ไตรพิพัฒน์
2. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปวริศา  ดาศรี
2. เด็กหญิงวิภาวี  เบาวะนนท์
3. เด็กหญิงสุนิษา  เชื้ออินทร์
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์จิ
5. เด็กหญิงเนตรนภางค์  สีสวาท
 
1. นางสาวเพทาย  สุขสว่าง
2. นางสาวสุจินดา  ประกอบผล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกัญญาพัชร  พิยมุข
2. นางสาวณัฐณิชา  สนิทไชย
3. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  รุจิณรงค์
4. นางสาวธณัชชา  นฤนาทวัฒนา
5. นางสาวสุวนันท์  จันทร์ธรรม
 
1. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
2. นางสิริรัตน์   แสนวัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายก้องนาวา  อ่ำอินทร์
2. นายชิษณุพงศ์  สุขแดง
3. นายต่อตระกูล  บุญลือ
4. นายปัญญา  สุมาลา
5. นายรัชชานนท์  เลิศพรม
 
1. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
2. นายวันเฉลิม  อุลิต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกัลย์สุดา  ศรีบำรุง
2. นายคุณากาญจณ์  โมพัด
3. นางสาวจีรภรณ์  เกษทองมา
4. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์พุทธา
5. นางสาวชลดา  นวนไทย
6. นายชลสิทธิ์  นุ้ยเพียร
7. นายชัยวุฒิ  ลิ้มสุวรรณ
8. นางสาวบุญญิสา  ขุนอินทร์
9. นางสาวภัทรวงศ์พรรณ  ตระกูลน้ำผึ้ง
10. นางสาวภัทรวดี  แก้วมณี
11. นางสาวภัทราวดี  แสงสกุล
12. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้วนไพศาลวงษ์
13. นายวงศธร  ผูกพันธ์
14. นางสาวสุภาภรณ์  แหยมนุช
15. นายอนุสรณ์  โทนวิรัตน์
16. นางสาวอรทัย  คงสมบูรณ์
17. นายเจษฎา  พิมพ์ศิริ
18. นางสาวเบญจรัตน์  หนองทองทา
19. นายเสฏฐพงศ์  เต่าทอง
20. นางสาวแพรทริยา  โฉมอุปฮาด
 
1. นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศินี  ใจสุข
3. นายชนาชน  สุวรรณกูฏ
4. นางสาวมยุรา  สอนคำ
5. นางสาวสายฝน  รามมะเริง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวรุ้งนภา  สุภาเกษม
 
1. นางสาวณภัทร  อุ่มเพชร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจิณณวัตร  มากสี
2. เด็กหญิงธนพร  ชาวโพธิ์พระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ   บุตรศรี
2. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวณัฐณิชา  ไพบูลย์
2. นายธนัท  พวงขาว
 
1. นางอัมรา  พินธะ
2. นายอำนาจ  สุคตะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชญา  รื่นไว้
2. เด็กหญิงณัฐชา  เถื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงธัญญภรณ์  พุฒซ้อน
5. เด็กหญิงพรทิพา  พันธ์วงษ์
6. เด็กหญิงยศวดี  อู่ทรัพย์
7. เด็กหญิงวัชชิระพร  นันทแก้ว
8. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พุฒตาล
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีวิเศษ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สมิงแก้ว
 
1. นายเอกพล  อุโมงค์
2. นางสาวสายฝน  รามมะเริง
3. นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นายกวีพัฒน์  คงสมปราชญ์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  สุดสำโรง
3. เด็กหญิงชนาพร  เดชพงษ์
4. เด็กหญิงชลทรัพย์  คงสมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข
6. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สุนันทารอด
7. เด็กหญิงทานตะวัน  ภูธร
8. เด็กชายบวร  กลัดกลุ่ม
9. เด็กหญิงปรารถนา  ฉิมแป้น
10. เด็กหญิงภควรรณ  พันธุ์ไพศาล
11. เด็กหญิงวราพร  คงสุขโข
12. เด็กหญิงศศินิภา  ปานสันเทียะ
13. เด็กหญิงสุขฤดี  ไท้เงิน
14. เด็กหญิงอังคณา  เปริบรัมย์
15. เด็กหญิงโชติกา  ธัญวรักกิจ
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  ใจผ่อง
2. นางสาวจตุพร  นครศรี
3. นางสาวนิชดา  บุญชิด
4. นายณัฐวุฒิ  กันร้าย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงอิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน
2. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวอินทิวร  เฟื่องวงษ์
2. นางสาวอุบลวรรณ  เฟื่องวงษ์
 
1. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  พุฒซ้อน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พ่วงเผือก
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปิยพร  สุขสมจิตร์
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เขียวเสน
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวเกษมณี  ปือสูงเนิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  บำรุงราษฎร์
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววัชรภรณ์  ดีประเสริฐ
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ชาชุมพร
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวโสภิดา  นุ่มอยู่
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วยา
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ฝาระมี
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรธร  สุทะนัง
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวภัทรีญา  จันทร์ปิตุ
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชญาภา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงพิชญา  อิทธิยาภรณ์
3. เด็กหญิงยุพาพร  เยาวพงษ์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายปฐวิพงษ์  คงสันต์
2. นางสาวปวีกรณ์  อ่วมฉลู
3. นางสาวพิมศิริ  อ่วมหนู
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
 
1. นางอารี  คำปู่
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  พ้นภัย
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ชัยแช่มชื่น
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงนวพร  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หาขุนทด
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายอาทิตย์  แก้วพิลา
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
 
1. นางอารี  คำปู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอภพสุข
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวอารยา  บุปผา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เรรุราช
3. เด็กชายณภัทร  สุรัตนะ
4. เด็กหญิงนวพร  วงศ์สวาสดิ์
5. เด็กหญิงนายิกา  ผ่องจิตต์
6. นางสาวปภาวดี  ดวงชุ่มชื่น
7. เด็กหญิงประภัสสร  เข็มวงษ์
8. นายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
9. เด็กชายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
10. เด็กหญิงวทันยา  ทานะมัย
11. นางสาวศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
12. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายเสกสม  อินทสนธิ
3. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
4. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกวีกร  หงส์ทอง
2. เด็กชายจักรกฤษ  มูลสูงเนิน
3. เด็กหญิงนนทิชา  แก้วมี
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีสว่าง
5. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
6. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. นายนพชัย  แก้วศิริ
2. นายนพรัตน์  โททัย
3. นายปฏิเวธ  ม่วงสุด
4. นายศักดิ์ชัย  มังคะการ
5. นายสุรเดช  กรุณวงษ์
6. นายอภิชาติ  ทิพย์เนตร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสรรพัชญ  ศรีพิทักษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กชายกวีกร  หงส์ทอง
3. นายครุรัศมิ์  พึ่งภพ
4. เด็กหญิงจริยา  แสงทองย้อย
5. เด็กชายจักรกฤษ  มูลสูงเนิน
6. เด็กชายจิรภัทร  เสาวภา
7. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
8. นางสาวชลิตา  ดำสนิท
9. เด็กหญิงณัฐวดี  รูปชัยภูมิ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  สอนสุวรรณ์
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอภพสุข
12. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
13. นายทศกรณ์  แสนทวีสุข
14. นายธนสาร  สาริการ
15. นางสาวธัญภัค  นุตจรัส
16. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
17. เด็กหญิงนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
18. เด็กชายบัญชา  เผือดจันทึก
19. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
20. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
21. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
22. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
23. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
24. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
25. เด็กหญิงพิราภรณ์  ขึ้นเสียง
26. นางสาวลลิตา  ชมชื่น
27. เด็กชายวุฒิภัทร  วงศ์เจริญ
28. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
29. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
30. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีสว่าง
31. เด็กหญิงสุกัญญา  กองเนตร
32. เด็กหญิงสุภัค  สัมพันธ์งาม
33. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
34. นางสาวอทิติยา  ยอดปรางค์
35. เด็กชายอมรเทพ  บัวยิ้ม
36. เด็กหญิงอารายา  เอสันเทียะ
37. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
38. นางสาวอาอีชะฮ์   สมพงษ์
39. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
3. นายวสันต์  อินอ่อน
4. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
5. นางรัตนา  ชื่นชอบ
6. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
7. นายมาโนช  รวยลาภ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทองย้อย
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  พวงมาลา
 
1. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายอดิสร  วรรณศรี
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  แสงทองย้อย
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายกฤศณัฏณ์  ทองคำแผ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวแพรวา  คล้อยสระน้อย
 
1. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวณัชชา  น้อยป้อม
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะติตัง
 
1. นายกฤษฎา  สิงห์ทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชัยลักษณ์  ศรีหวัง
2. นายชัยอนันต์  แดงหนู
3. เด็กชายธนาวุฒิ  เชื้องเมืองพาน
4. เด็กชายนพรัตน์  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงปวริศา  ทองจรัส
6. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ศรีขัดเค้า
7. นายยุทธพงษ์  เผดียงฉันท์
8. นางสาวศิริลักษณ์  อุทุม
9. นางสาวสิริดาภา  ทองย้อย
10. นางสาวอาทิตย์ติญา  พูนศิริ
 
1. นายโดม  นะทะปาน
2. นายกรพจน์  พูลเมือง
3. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  เกตุศิริ
2. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
3. นายชาญชล  เกิดในแก้ว
4. นายนนท์กฤษ  มหาหิงค์
5. นางสาวนริศรา  ค้าข้าว
6. นางสาวนุชจรี  วันทุมมา
7. นายบุญอุ้ม  เดชคำ
8. นางสาวประภาพร  สิมมา
9. นายปราโมทย์  จงชิดกลาง
10. นายภักดี  ขอสินกลาง
11. นางสาวมาริสา  กงทอง
12. นางสาวมินตรา  สูตะคาน
13. นางสาวลัดดาวัลย์  กุดหินนอก
14. นางสาววนันดา  ทัศนปัญญา
15. นายศิขรินทร์  ชนะพจน์
16. นางสาวสรนรินทร์  พุมมา
17. นายสุนันท์  คุณครอง
18. นางสาวสุนิษา  เร่งพิมาย
19. นางสาวสุภัค  จันทวิรา
20. นางสาวสุรีรัตน์  ทองโนนไทย
21. นางสาวสุวภัทร  จงท่องกลาง
22. นางสาวเนตรนภา  จงเยือกกลาง
23. นางสาวเบญจมาศ  รุณสงฆ์
24. นางสาวเบญญาภา  ตะเภาน้อย
25. นางสาวเสาวลักษณ์  จงช่อกลาง
26. นางสาวเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
27. นางสาวใบเฟิร์น  กองหาโคตร
 
1. นางศมวรรณ  เชื่อฉ่ำหลวง
2. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
3. นายวรกร  มาลาเล็ก
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกชนันท์  นิลชัย
2. นายกฤตนัย   ไชยชนะ
3. นายกฤตเมธ  คมจืตร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจรูญ
5. นายกันตพล  ซื่อค้า
6. เด็กหญิงชนสรณ์  สีดา
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ช่องศิริ
8. นายพีรภัทร  สุนันตา
9. นายภัศพงษ์  ทำทาน
10. เด็กหญิงเบญจพร  ตัดพุดซา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิรัชญา  สัตย์จริง
2. นายณัฐพล  ปานสุ่ม
3. นายปรเมศวร์  พัทวี
4. นางสาวพรศรี  ยิ้มกรุง
5. นายพิสิษฐ์  เสนาะเสียง
6. นายภานุพงษ์  นุภานิช
7. นางสาวรชนิกร  มณฑาทอง
8. นายศุภกร  ภูธร
9. นางสาวอนงค์ทิพย์  มีสิทธิ์
10. นางสาวเกศรินทร์  บางพงศ์
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชลธิชา  คงคาคูล
2. เด็กหญิงฐาวิกา  พิมมงละ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมลำดวน
4. เด็กชายธนศักดิ์  ตุ่นไว
5. เด็กหญิงรุจาภา  ตุทม
6. เด็กชายศุภกร  จันทร์วัฒน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาลา
2. นางสาวศรัญญา  บุญส่ง
3. นางสาวศุจิกา  ปาลา
4. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
5. นางสาวสุนิภา  อุดมเวชภัณฑ์
6. นางสาวโซเกีย  เซ็ท
 
1. นายกิตติศักดิ์   ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สีไพร
2. เด็กหญิงชวนพิศ  คัมภีร์นภากุล
3. เด็กหญิงศศิธร  หนูคำ
4. เด็กหญิงสุวิมล  ภูธร
5. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งโสภา
6. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
7. เด็กหญิงอัญชลี  มาตรบันดิษฐ์
8. เด็กหญิงอารียา  สุขบาล
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาพล
2. นางสาวธิติภรณ์  บุญมี
3. นางสาวนภัสกร  จันเจริญ
4. นางสาวภัทราภรณ์  บุญมา
5. นางสาวสุพรรณี  ดาวเรือง
6. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์พรหม
7. นางสาวเบญจวรรณ  ไกยสวน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ผ่องจิต
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนันทิญา  ตรีรัตนกุลพร
3. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
4. เด็กหญิงปิยวดี  ทาบุดดี
5. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
6. เด็กหญิงพัชรพร  นามโคตร
7. เด็กหญิงสายธารา  คล้ายมะลัย
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ศรีสว่าง
9. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
10. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ทองโสภณ
2. นางสาวกุลธิดา  ด้วงทอง
3. นายจิรภัทร  โคตรราช
4. นายจิรสมา  ประสายกา
5. นางสาวจิรัชยา  สุภาสุด
6. นายพุทธรักษ์  จันจุฬา
7. นางสาวภัคจีรา  บุญนาที
8. นางสาวยุพาวดี  กามนต์
9. นางสาวรติชา  สังวรศิลป์
10. นางสาวรธิดา  สังวรศิลป์
11. นายวัชรายุทธ  อุดม
12. นางสาววิสา  วงศ์เจริญ
13. นายอภิวัฒน์  ทิพย์อาสน์
14. นางสาวอาอีชะฮ์   สมพงษ์
15. นางสาวเพ็ญพิมล  บารมี
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายจิรสมา  ประสายกา
2. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
3. นายพุทธรักษ์  จันจุฬา
4. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
5. นายอภิวัฒน์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายจิราวัฒน์  รางแดง
2. นายศุภวัฒน์  เปลี่ยนพิพัฒน์
 
1. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
2. นางอารี  คำปู่
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช
 
1. นางนงนุช  ปฐมสุรทิน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวพัชราภา  สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวาทินี  ช้างสนธิ์
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐกานต์  เปี่ยมสาคร
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงรติกุล  แสงบุญรำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เทศสกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวดวงอนงค์  เสนอใจ
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาววรางคณา  นิลกิจ
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุริวิภา  จันทร์ลอย
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
111 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐพงษ์  บุตรดี
2. นางสาวณัฐภรณ์   พิมพ์หาร
3. นางสาวพุทธิดา   เยาวรักษ์
4. นางสาวสุภาภัค   ปานสีสอาด
5. นางสาวสุภาวดี   ที่รัก
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โมราวงค์
2. MissYe  Qing
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธราภรณ์  ติณรัตน์
2. นางสาวพรพรรณ  หอมจันทร์
3. นางสาวภัทริกา  ดามณี
4. นายวิทวัส  สุระมานนท์
5. นางสาวศิริพันธ์  ดีเอม
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
2. Mr.Hiroshi  MAEDA
 
113 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกังสดาล  อันชูนี
2. นางสาวกุลธิดา  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางนราวดี  ศรีพิทักษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายคเณศร์  คำพูล
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีวีระกุล
 
1. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ไม้น้อย
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  แดงกระโทก
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  หามาลา
4. เด็กชายทินกร  กุหลาบ
5. เด็กชายวรวุฒิ  ปริวันตัง
6. เด็กชายวุฒิชัย  แหวนโคกสูง
7. เด็กชายศุภวัทน์  บุญอินทร์
8. เด็กชายสิรภพ  ร่วมกุล
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นางรุจาภา  รัตนาพิทักษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายปิยะพงษ์  หันสันเทียะ
2. นายพีรภัค  ผอสูงเนิน
3. นายสมสัก  สาแสน
4. นายสรพงษ์  รักชาติ
5. นายเดโช  กันดีลัง
6. นายเลิศพิสิฐ  วงค์ประสงค์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจินตนา  อุ่มมาลา
2. นางสาวจิรนุช  บุตรสะสม
3. นางสาวจิราภา  มลามาตย์
4. นางสาวรัตนา  วรรณม่วง
5. นางสาวเบ็ญจวรรณ์  ลายอุบล
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ภู่สมุทร
2. นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. นางสาวนริศรา  บุญมา
3. นางสาววชิรญา  คมศร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณรัตน์  ยอดปัญญา
2. เด็กหญิงมินตรา  ผิวสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  วันศิริ
 
1. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
2. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวน้ำฝน  ขันลา
2. นางสาวสุวิมล  น้าวิลัยเจริญ
3. นางสาวอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวพรรษมนต์  อัครโชคอภิวงศ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  เรืองยุบล
2. เด็กหญิงณัชชา  กรานสูง
 
1. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
2. นางสาวอนุสสรา  ศรีเมฆ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายรัชพัฒน์  ตุ่นเฮ้า
2. เด็กชายอัศวิน  ประทุมบุตร
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรตื
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสันติภาพ  พุฒลา
2. นางสาวอัคคีนภา  ศิริวัฒนสูงสุด
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  รุจิพิชชาพร
2. เด็กชายระพีพงศ์  ชมดวง
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤษฎา  สัมมาสูงเนิน
2. นางสาวณัฎฐา  ดิษฐาพร
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพรเทพ  สุริยะฉาย
2. เด็กชายโชคอนันต์  ไวสติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรตื
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงทิชชา  ประเสริฐสุด
2. เด็กชายศุภกร  เจริญศรี
 
1. นางนงนุช  วามะเกตุ
2. นางณัฏฐยา  รื่นภาคยนตร์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  วรรณ์คำ
2. เด็กชายวรเมธ  สิมรัมย์
 
1. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐพงษ์  ปัญญายงค์
2. นายรุจิพงษ์  สุพัฒน์
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ภูมิจันทึก
2. นางสาวสุกัญญา  อยู่ปานกลาง
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายพีรภัทร  พันธ์สุมา
2. นายอรรณพ  กระแสร์สินธุ์
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โนนคล้อ
2. เด็กชายประกาศิต  ยะสูงเนิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  แสงงาม
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นางสาวนิดา  แผ้วครบุรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปนัดดา  พรรณภักตร์
2. นางสาวปิยะพร  การสมเจตน์
3. นางสาวอาทิตยา  ผิวนวล
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวมาริษา  นามโพธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางนงนุช  วามะเกตุ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายรุ่งวิทย์  ลามคำ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทัยรัตน์
3. เด็กชายอุกฤษฎ์  หมื่นสีเขียว
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายปิยะพล  หาสีเสียด
2. นายพรชัย  จันทรโรจน์วานิช
3. นายอาทิตย์  สุวรรณ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจตุพร   ก้อนทองดี
2. เด็กชายชาญณรงค์  วิใจยา
3. เด็กชายพรรษกร   บุญแจ่ม
 
1. นายปกรณ์   พืชเงิน
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายสิทธิชัย   สายชนะ
2. นายอัครเดช   สำเภาพงษ์
3. นายเกียรติภูมิ   นิพนธ์
 
1. นายปกรณ์   พืชเงิน
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายชยานนท์   เพิ่มเพียร
2. เด็กชายธรรศ   บัวผัน
3. เด็กชายโชคชัย   ทับสาร
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธราธร   ชั่งมอญ
2. นายนราธิป   จันทร์โท
3. นายศุภชัย   ศรีสมบัติ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
 
142 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายราเชนทร์  เขียวงาม
2. นางสาวศศิวิมล  จางวางคง
3. นางสาวอุมาพร  แผลงศร
 
1. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมเหลือง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  วานิชกลาง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองเสนา
3. เด็กชายอิศรานนท์  วรรณจุฑา
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายคม  บุญจันทร์
2. นายพีรพัฒน์  เฉลิมวัฒน์
3. นายสุทิน  สว่างโคกกรวด
 
1. นางไฉไล  หมืนมี
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันดี
2. เด็กชายธนากร  เขื่อนนา
3. เด็กหญิงศศิธร  ศิริรัตน์
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรัตนา  ขุนน้อย
2. นางสาววลีรัตน์  แดงเจริญ
3. นางสาววาสนา  จันทร์ไทย
 
1. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงชยานันท์   สุมารทอง
2. เด็กหญิงน้ำส้ม   คงตรง
3. เด็กหญิงปนัดดา   มามีบุญ
4. เด็กหญิงมยุรฉัตร   หมีบังเกิด
5. เด็กหญิงศิริพรรณ   รุกขชาติ
6. เด็กชายศุภชัย   กฤตสามารถ
 
1. นางสาวสมทรง  บรรเริงศรี
2. นางประนอม  นอบน้อม
3. นายศุภเนตร  นอบน้อม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกานต์  ดีโดยค้า
2. นางสาวนพรัตน์  เรืองสุกใส
3. นางสาววราพร  เจ๊ะหมัด
4. นางสาวศศิธร  ลิ้นทอง
5. นางสาวสุพัตรา  สุขเกษม
6. นางสาวอาทิตยา  สมประสงค์
 
1. นางสาววนิดา  โกโสภา
2. นางสาวคณาภรณ์  อภิญ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชามาวีร์   วีระวัฒนา
2. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
3. เด็กชายธนพล  อินทวรพัฒน์
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นางสาวจิตราภา  ชัยชิด
2. นางสาวปวีณา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวเกตุแก้ว  ยิ่งยืนยง
2. นางสาวศิริพร  สุรินทร์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งกล่อม
2. เด็กหญิงอรสา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงแหวนพลอย  ประทุม
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญบำรุง
2. นางสาวนงลักษณ์  เจริญวัย
3. นางสาวเบญจาพร  พยัคกุล
 
1. นายศุภเนตร  นอบน้อม
2. นางประนอม  นอบน้อม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หอมกระจาย
2. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
3. เด็กชายเจษฎา   ศรศรี
 
1. นางมยุุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชินานา  วงศ์สาม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทกูล
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุดที่ระลึก
2. นายธนวันต์  เหมือนแม้น
3. นายอนุพงศ์  คุณเจริญ
 
1. นางผ่องศรี  รื่นถวิล
2. นางสาวขวัญใจ  ต้นมาลี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนภัสรา  กวางทอง
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อาจจะ
3. เด็กหญิงแพรวา  แพสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวนลินรัตน์   จันทร์น้อย
2. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชญาน์ทิพย์  เล็กมณี
2. นางสาวปูชิตา  พิมพ์ทอง
3. นางสาวสุพัตรา  เบ้ากองทอง
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอรุณรัก  บุตรนิล
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นกน้อย
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  ชมภูเอก
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุตรดี
3. นายอิทธิกร  กลิ่นขจร
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศิริกันไชย
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชิษณุภรณ์  รื่นบุตร
 
1. นางสาวปฐมาพร  สุขพอดี
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ทอง
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายขจรพงษ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤษดา  ทีทา
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธราดล  ถูกธรรม
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วประการ
 
1. นางสาวสุปัญญา  อินทร์ศร
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายกฤษฏาพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. นายวัชรพล  แสงทอง
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นายสุขสันต์  สมานมิตร
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  เพ็ชรภา
2. เด็กชายศุภโชค  บัวเงิน
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์   ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์