สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แก่งคอย 81 8 7 2 96
2 ประเทียบวิทยาทาน 61 16 11 5 88
3 หนองแค "สรกิจพิทยา" 61 15 11 5 87
4 มวกเหล็กวิทยา 59 29 13 4 101
5 บ้านท่ามะปรางวิทยา 20 14 1 8 35
6 วังม่วงวิทยาคม 19 12 6 6 37
7 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 15 16 4 3 35
8 หินกองวิทยาคม 12 10 3 5 25
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 8 10 12 11 30
10 สองคอนวิทยาคม 8 8 1 7 17
รวม 344 138 69 56 607