หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการกลาง
2 นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการกลาง
3 นายสมบัติ เขม้นเขตรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นางสาวดวงพร สุขธรรม ครูโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวอัมไพ ราชสีห์ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางพรรณี มั่งคั่ง ครูโรงเรียนสุธีวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันการเล่านิทาน
21 นางสาวกรกนก เฉลิมชัย ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการ การแข่งขันการเล่านิทาน
22 นางพัชรี พงษ์พานิช ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการเล่านิทาน
23 นางสาวอุมาพร สินปรุ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ การประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
24 นางสาวไพลิน สร้อยจิต ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม กรรมการ การประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
25 นางสาวพริศา จันทะเลิศ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
26 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
27 นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรือง ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
28 นางสาวสุภาวดี ทองฟัก ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
29 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นวันนา ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
30 นางลัดดา ภู่นภาอำพร ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
31 นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับ ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
32 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
33 นายศิลป์ชัย สุกัญญี ครูโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” กรรมการ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
34 นางสาวดวงพร สุขธรรม ครูโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
35 นางสาวรองรัตน์ ทองมาลา ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
36 นางสาวพิชชาภา จิตอารี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
37 นางแสงดาว ไทยฉาย ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
38 นางสาวฐาปนีย์ โพธิเบี้ยศรี ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" คณะกรรมการประสานงาน
39 นางสาววิภาวดี ริบุญมี ครูโรงเรียนแก่งคอย ประธานกรรมการ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
40 นางสาวพรประภา ดีผิว ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
41 นางพนิดา อิ่นคำ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
42 นางสาวจริยาพร บัวโชติ ครูโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี กรรมการ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
43 นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญา ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันรียงร้อยถ้อยความ
44 นางสาวมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
45 นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ การแข่่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
46 นางสาวมานิตา ปานะถึก ครูโรงเรียนหนองแซงวิทยา กรรมการ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
47 นางสาวกรองแก้ว จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ประธานกรรมการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
48 นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
49 นางสาวอชิรญา กองคำ ครูโรงเรียนหนองแค กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
50 นางสาวประนิตฏา พวงมาลี ครูโรงเรียนหนองแซงวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
51 นางสาวอภิญญา รักพุุดซา ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
52 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนะ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
53 นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
54 นายวิชัย ไกรสร ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
55 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
56 นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียร์ฉันท์ 11
57 นางบุปผา บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อน ประธานกรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58 นางสาวแก้วตา ศรีศักดา ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59 นางฐิตาภา ฉั่วตระกูล ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60 นายวัฒนา ใยมาก ครูโรงเรียนสุธีวิทยา กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61 นายเกียรติศักดิ์ บุดดาพันธ์ ครูโรงเรียนเสาไห้ ประธานกรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
62 นายบุญจันทร์ คำปู่ ครูโรงเรียนหนองแค กรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
63 นายมานะศักดิ์ พรมอ่อน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
64 นางสุนีย์ แสงสาคร ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
65 นางวันเพ็ญ กองมณี ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประธานกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
66 นายนิทัศน์ ศรีคำบล ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
67 นายกฤษติน หันพิมาย ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
68 นายสุวิทย์ อิ่มประไพ ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
69 นางชนานันท์ ตะถะวิบูลย์ ครูโรงเรียนหินกองวิทยาคม กรรมการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
70 นางปัณณิดา อัมพวัน ครูโรงเรียนเสาไห้ กรรมการและเลขานุการคัดเลือกข้อสอบ และบรรจุข้อสอบ
71 นายนนท์ธนัช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ประธานกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72 นายอนุชิต ไชยแก้ว ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73 นางหนึ่งนภา ใจผ่อง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี กรรมการและเลขานุการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74 นางสาวสมหมาย ฤทธิ์บุตร ครูโรงเรียนหนองแค ประธานกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
75 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล พลศร ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
76 นายอดิศร กล้าหาญ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการคุมสอบและตรวจข้อสอบการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
77 นางสาวธัญญรัตน์ วงษ์สมัย ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม
78 นางนันนภัส ฤกไชโย ครูโรงเรียนหนองแซง กรรมการการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม
79 นายมานะ มอไธสง ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม
80 นางสาวจตุพร นครศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี กรรมการการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม
81 นายศุภักษร เมืองนาคิน ครูโรงเรียนหนองแค กรรมการและเลขานุการการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประเภททีม
82 นายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประธานกรรมการ
83 นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รองประธานกรรมการ
84 นายสุธีร์ พันธ์นาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการ
85 นางอารี คำปู่ ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและเลขานุการ
86 นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
87 นายประกอบ คำหล้า ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
88 นายนัฐพล เรือนทอง ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
89 นายชววุฒิ ศรทอง ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
90 นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ nami468@gmail.com ::: ผู้ประสานงานการแข่งขัน นายสำราญ ซื่อตรง โทร 0831081745
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]