สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือนจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  คงสืบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. นางสาวจิรัชยา  สุนันทารอด
 
1. นางรวิอร  งามเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิน  ชาญชัยพิชิต
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วุฒิยานันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐาพร  พงษ์เขียว
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว
 
1. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจันทรา  สุวรดี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวนาฐศิวรรณ  พังเกตุ
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  กาญจนาภรณ์
2. เด็กหญิงปัณณพร  เข็มแก้ว
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ชาติวิวัฒนาการ
 
1. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นางสาวประภัสสร  นามมะปราง
2. นางสาวพรรษญาณิน  สมศรี
3. นายศรชัย  อัฐมาลา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมพัฒน์  หิรัญประจักษ์
2. เด็กชายพาทิศ  ภิญโญจิตร
 
1. นางวรรณพร  ธนถมทอง
2. นางสาวณัฏฐวี  สุนา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยพิพัฒน์  บัวเกษ
2. นางสาวศิริญญา  ศิริ
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภทรพร  พงษ์พานิช
 
1. นางชนิดา  โล่ห์เงิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวัช  พงษ์พานิช
 
1. นางบุญปรุง  เค้าศรีวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภิญญดา  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงวรินท์ประภา  ลิมป์ประเสริฐกุล
3. เด็กชายสิริกร  นิยมสุข
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  รัชตพฤกษ์
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นางสาวสมหมาย  วิลาวรรณ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
3. เด็กชายบวรพจน์  คณฑา
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชวนากร  บุตรรัตนะ
2. นางสาวอัมพิกา  ใจรื่น
3. นางสาวเมษนีย์  อุปถัมภ์
 
1. นายประเสริฐ  กวางทอง
2. นายศิริพงษ์  เค้าศรีวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. เด็กหญิงวทัยพรรณ  สันติประชา
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
2. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณัย  วงค์สุวรรณ์
2. นายณัฐกฤต  เลออนุฤต
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนภูมิ  ชิดใจ
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อุดานนท์
2. เด็กหญิงปฐมจันทร์  จันทร์พงษ์ศรี
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตักโพธิ์
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวขวัญตา  กางแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรปรัชญ์  แซ่ล้อ
2. นายวรโชติ  งามรูป
3. นายศิรสิทธิ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นางวิลาสิณี  สกนธ์กำแหง
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์  ชีพพานิช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิรวิทธ์  ฟิตประยูร
2. นายพัทธนันท์  หาญกล้า
3. นายภูรินทร์  ตติรังสรรค์สุข
 
1. นายพิจิตต์  ยมหล้า
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คชาพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์  โพธิ์ร่มชื่น
3. เด็กหญิงภัทรินทร์  เปรื่องการ
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางสาวสุทราทิพย์  ตั้งใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมินทร์  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กชายศิวกร  กองแก้วภูมิ
 
1. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์  กานตรัชต์
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หลงเจริญ
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  โมราบุตร
3. เด็กหญิงบุญฐิสา  คงศักดิ์ตระกูล
4. เด็กหญิงอฑิตญา  ทองดี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอ่อน
 
1. นางสิทธรัตน์  สงึมรัมย์
2. นางรัชติการ์  ศรีประเสริฐ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
2. นางสาวพรนิภา  ศิริวันต์
3. นางสาววรารัตน์  ชอบขุนทด
4. นายสุรสีห์  วงษ์ตาฟู
5. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
 
1. นายนิรันดร์  อยู่อ่ำ
2. นายธีรพล  กองกวี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  อารีย์สมบูรณ์
2. นายทักษ์ดนัย  ตั้งวงษ์อุทัย
3. นายธนพัฒ  ไพบูลย์
4. นางสาววิภาวรรณ  พรมพาน
5. นางสาวสุพิชญา  ปักแดง
 
1. นางปัณฑา  อัมรานนท์
2. นางปาริชาต  อุ่นจังหัน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรภัทร  กุศลสวัสดิ์
2. นายนิมิตต์  ประดิษฐ์
3. นายปฏิพล  งามมา
4. นายวงศธร  หอประยูร
5. นายสิรวิชญ์  เกษประทุม
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลอดห่วง
 
1. นางสุนีย์  ไชยเทพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเมธาวี  ไหว้ครู
 
1. นางสาวจำลอง  นำพา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นใจทรัพย์
 
1. นางสาวนวพา  จันทะสน
2. นางสาวจุรีรัตน์  สวนเส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวีสดิ์
2. นางสาวอารดา  เล็กมณี
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ยอดปัญญานันท์
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซนเดอร์สัน
3. เด็กหญิงณัฐรดา  วรชาญฤทธิ์
4. เด็กหญิงธนพร  ขยันหา
5. นางสาวธมลวรรณ  ใบพลูทอง
6. เด็กหญิงภันทิรา  ชุ่มละมัย
7. เด็กหญิงรวิภา  จิตรหาญ
8. เด็กหญิงอรชพร  พินจงสกุลดิษฐ์
9. นางสาวอาทิตยา  ชื่นอารมณ์
10. นางสาวเบญจมาศ  กลั่นเจ๊ก
 
1. นายรัชพล  ลานตวน
2. นายประทีป  บุบผา
3. นายศักดิ์ดา  ซุคคาน
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวีร์  แสนวงษ์ดี
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อิภิรมย์
 
1. นายนิทัสน์  ศรีคำบล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระพันธ์  กำจาย
2. นายพุฒิ  ชลวิหารพันธ์
 
1. นางรัตน์ฐาภัทร  ศิริบุญ
2. นายยงยุทธ  ชมไชย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุดา  อันทานนท์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญตัน
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เป้าประสิทธิ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวชนิกานต์  โนราช
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์มหิง
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษกร  ปุณณวานิชศิริ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  แตงจั่น
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
2. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. เด็กหญิงณัชนันท์  สาทิพย์จันทร์
5. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
7. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
8. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
9. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
10. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
11. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
12. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
13. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
14. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
2. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
4. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
5. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
6. นายพลากร  ทิพย์มาลา
7. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กชายศุภสรร  บุญกล่ำ
10. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
11. เด็กชายอธิบดี  แดงฉาน
12. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
4. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญาภา  ปิ่นวนิชย์กุล
2. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
3. นายภาธรณ์  ประคองสังข์
4. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
5. นายศิวรุฬห์  ศิลปวัฒนกุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายภาธรณ์  ประคองสังข์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุณฑริก  อุทุม
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  นิตยพัฒน์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณฑริก  อุทุม
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภิญญา  คีรี
2. นายจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
3. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
4. นางสาวชนิสรา  พิศเพ็ง
5. นายชลวัฒน์  ทาศรี
6. นางสาวชลิตา  พูลวิทยกิจ
7. นางสาวณฤทัย  สิงหเสนี
8. นางสาวณัชชา  อร่ามชัย
9. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
10. นางสาวณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
11. นางสาวณิชกานต์  ปล้องอ่อน
12. นางสาวณิชชา  ฉายพุทธ
13. นางสาวณิชารีย์  จูพานิชย์
14. นางสาวดลหทัย  หวัง
15. นายธนดล  หลังทอง
16. นางสาวธนภรณ์  วงษ์ไพศาล
17. นางสาวธนวรรณ  แพนไธสง
18. นายธนสิทธิ์  อยู่ประเสริฐ
19. นางสาวธนัญชน  อารมณ์ชื่น
20. นายนพรุจน์  หงษ์อุบล
21. นางสาวนัชชา  อ่อนจันทร์
22. นางสาวปณิดา  จันทร์กลิ่นหอม
23. นายปารินทร์  โสภิตลาภธนา
24. นายปุณณรัตน์  ต้นวงศ์
25. นางสาวพิชชาพร   ชนะสกุลนิยม
26. นางสาวพิชญาวี  รัศมีแจ่ม
27. นายภานุพงศ์  เปรื่องการ
28. นายภูรินทร์  แย้มอุทัย
29. นายรัฐภูมิ  อินทร์ชัย
30. นางสาวลักษิกา  สุกใส
31. นางสาวศมลวรรณ  ศรีวิลัย
32. นายสุชาครีย์  คงคะสุวรรณ
33. นางสาวสุพิชญา  กุลวิมล
34. นายสุภชัย  สุภรณ์
35. นายอณุพงษ์  เรณูหอม
36. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
37. นายอำพล  เวียงนนท์
38. นางสาวเพ็ญสิริ  บุญพิทักษ์
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
3. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
4. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
5. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
6. นายณัฐกมล  แดนไธสง
7. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
8. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พึ่งพราห์ม
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมี
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธาระเนตร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
2. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
3. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นรางกูลย์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงดารา
3. เด็กหญิงฐิติมา  ทับภูมิ
4. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
5. เด็กหญิงนิโลบล  ปาริโชติ
 
1. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
3. นางสาวจุฑามาส  พานอนันต์
4. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลิ้มเจริญ
 
1. นางสาวบัณฑิตา   บุญธรรม
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.16 ทอง 4 1. นางสาวแทนกายย์  แก้วคง
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุญญิสา  ชวีกลกิจ
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐิติกร  นามผล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชร  ทูลศิริ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรพวิท  แป้นไผ่
 
1. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวอภิปกา  มาทา
 
86 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญมาประสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  คัดสาย
3. นายธนดล  แสงกันยา
4. นางสาวปริชมน  ศรแก้ว
5. นางสาววรัมพร  รัตนอำนวยชัย
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
2. นางสาววิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
88 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยวัฒน์   กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุกิตต์  ขอนแก่น
2. เด็กชายจิรายุ  นิลแก้ว
3. เด็กชายธนากรณ์  กล้วยน้อย
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปิยะณัฐ  แสงจันทร์
7. เด็กชายมหัทธน  ผู้พัฒน์
8. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
2. เด็กหญิงนภัสสร  โทสาลี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พักพินิจ
4. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
5. เด็กหญิงเมธาวินี  โสประดิษฐ์
 
1. นายธนกฤต  สุภประเสริฐพง
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณไพรัช
4. นางสาวรักษ์  บัวชื่น
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา  ฉายพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ฤทธินี
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไอยรานภารักษ์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจนันญา  เรือนจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
2. นางยุพิน  กระสาทอง
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เอื้อดำรงสิริ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เริงสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ตันเรือง
 
1. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
2. นางกฤษณา  จูพานิชย์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  ลีสวรรค์
2. นายวิชิตโชค  ปานพวงแก้ว
3. นางสาวเจนนิสตาร์  มณีลุน
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวีร์   แสนวงษ์ดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สารอต
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  คำภักดี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  การะเวก
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  หุ่นพงษ์
2. นายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริภัทร  เตชะลาภา
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรวุฒิ  อิทธิเดชรัตน์
2. นายศศพงศ์  ลีลาวุฒิประเสริฐ
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสุกวินท์  ข้อร่วมคิด
2. เด็กชายอนันดา  เสถียรภัทรสกุล
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชัย  บุตรโพธิ์
2. เด็กชายชวนากร  ิอินทรประสงค์
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนบดี  ชัยนิธิกรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิรา  ตรีผล
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
2. นางอารีย์  มิ่งภูษา
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  อาจสมรรถ
2. นางสาวศศิชล  นุตคำแหง
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  เกษามา
2. นายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นายเกษม  พิมพ์เงิน
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานน  พนมรัตนรักษ์
2. นายอภิสิทธิ์  การุณประชา
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  คงสมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพันพัสสา  ชีวิชีวิล
3. เด็กหญิงอัจจิมา  ภูพานทอง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิชานันท์  ขุนศรี
2. นางสาวปรีชญา  นามสุดตา
3. นางสาวมานิสา  มะหาหิง
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายกมลกานต์  สุขยศ
2. นายณัฏฐเอก  ปรีดา
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรหมอัปสร  บุญรอด
2. เด็กหญิงวารุณี  เพ็ชรภาค
3. เด็กหญิงวิชิตา  พักชื่น
 
1. นางอัฏฐศรี  ดิษฐาน
2. นางสิรินันท์  น่วมศาลา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  เข็มทอง
2. นายณัฐภัทร  แดงพันธ์
3. นางสาวปานชีวา  เกษบำรุง
 
1. นางมยุรี  อ่อนพร้อม
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 -    
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุสิษฐ์  ประโลม
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  อิ่มใจ
2. เด็กชายภูริวัฒน์  จิตซื่อตรง
 
1. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
2. นางสาวมณีรัตน์  ปิ่นวันนา