สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือนจันทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  คงสืบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐาพร  พงษ์เขียว
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจันทรา  สุวรดี
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวนาฐศิวรรณ  พังเกตุ
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 1. นางสาวประภัสสร  นามมะปราง
2. นางสาวพรรษญาณิน  สมศรี
3. นายศรชัย  อัฐมาลา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวชนิกานต์  โนราช
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์มหิง
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  หุ่นพงษ์
2. นายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสุกวินท์  ข้อร่วมคิด
2. เด็กชายอนันดา  เสถียรภัทรสกุล
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชัย  บุตรโพธิ์
2. เด็กชายชวนากร  ิอินทรประสงค์
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายกมลกานต์  สุขยศ
2. นายณัฏฐเอก  ปรีดา
 
1. นายเกษม  พิมพ์เงิน
2. นางสุมนธา  คงทายาท