สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ผ่องราศรี
 
1. นางคะชร  ชาญประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  มณีโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์เสือ
2. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์สอน
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  สุทธิสุข
2. นางสาวเจนจิรา  จิตอารี
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐธริยาภรณ์  นรพัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
3. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
2. เด็กหญิงวัชรภรณ์  คลองงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมลวรรณ  จอมพุก
2. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
 
1. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
2. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 1. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอัจฉรา  ใจเย็น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.32 ทอง 5 1. นางสาวธมลวรรณ  จอมพุก
2. นายปฏิวัติ  ค้ำชู
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธนา
2. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
5. เด็กหญิงพรนภา  บุญมา
6. นายพันธกานต์  เงินลา
7. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พลยุทธ
8. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงลดาวัลย์  เปียผล
10. เด็กหญิงวราวรรณ  ปัญญา
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คลองงาม
12. เด็กชายวิชาญ  วงษ์หาร
13. เด็กหญิงสุพรรณี  สุชีชิต
14. เด็กหญิงสุพรรษา  สุชีชิต
15. เด็กหญิงสุวรรณา  นิลคูหา
 
1. นายสุรชัย  สุวัฒนพงศ์ศักดิ์
2. นายณัฐณัย  โคตะหา
3. นายพิทวัส  ม่วงรอง
4. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
2. เด็กชายพิรุณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐณัย  โคตะหา
2. นายพิทวัส  ม่วงรอง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาววราทิพย์  พรหมสิงห์
2. นางสาวสุพัทรา  จันทรา
 
1. นายพิทวัส  ม่วงรอง
2. นายณัฐณัย  โคตะหา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรินยา   วงษ์ละคร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกันต์กมน  เปี่ยมแทน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ถามั่งมี
2. เด็กชายเกียรติกุล  ยาชมภู
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  พรหมจารี
3. เด็กชายอภิรัตน์  โคกดอน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
2. นายอุบล  ยศศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัฐ  ตาพาลี
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.66 ทอง 4 1. เด็กชายชลัมพ์  สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
3. นายดนุเดช  เกิดพงษ์
4. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
5. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
6. เด็กชายมณเทียร  มโนรัตน์
7. เด็กชายรังสิมันต์  สร้อยระย้า
8. นายลำเพย  คงวุฒิ
9. เด็กชายสวัสดิ์ณรงค์  ตุ้มทอง
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  กางบุญเรือน
11. เด็กชายอธิชาติ  งามฤทัย
12. เด็กชายเจนณรงค์  ช่วยชาติ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
3. นางสุพรรณี  คำทอง
4. นายอนุพงษ์  แก้วจีน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  ฝึกฝน
3. เด็กชายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
4. เด็กชายมณเฑียร  บุญยืน
5. เด็กชายเจนณรงค์  ช่วยชาติ
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายดนุเดช  เกิดพงษ์
2. นายวรนน  ทาอ้น
3. นางสาวสุนิสา  พุมมา
4. นายอิสริยกานต์  ปานเพ็ชร
5. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติพร  เอี่ยมคำ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรนน  ทาอ้น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงิธนาธร  สายบุญมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวสุนิสา  พุมมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริยภัทร  ทุมวงศ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูริทัศ  ภูษิตรัตนาวลี
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิสา  พุมมา
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอานนท์  วานะวงศ์
 
1. นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชวงษ์
 
1. นางสาวสุญาดา  สุพรรณรัตน์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร  บุณยืน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หงส์นิมิตร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำเนียรบุญ
3. เด็กชายพีระพงษ์  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายสาวิตรี   อ่อนไสว
2. นายสมชาย  อ่อนไสว
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุลีพร  จิตร์ดี
2. นางสาววรรณิภา  นกยูงทอง
3. นางสาวศศิกานต์  ศรีพล
 
1. นางสาวสาวิตรี   อ่อนไสว
2. นายสมชาย  อ่อนไสว
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชมพูนุช  ทิพย์ศรี
2. นางสาวสุภัสสรา  คงเจริญถิ่น
3. นายัจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวสุญาดา  สุวรรณรัตน์
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอาพัชชา  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม