สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ผ่องราศรี
 
1. นางคะชร  ชาญประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์เสือ
2. เด็กหญิงอริสรา  พิมพ์สอน
3. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์สอน
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  สุทธิสุข
2. นางสาวเจนจิรา  จิตอารี
 
1. นางอัจฉรา  ลุนภูงา
2. นายวรายุ  น้อยแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชมภูพื้น
2. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
3. เด็กหญิงภิรันด์รัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรนน  ทาอ้น
 
1. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์