สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร์  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาธร  สายบุญมา
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญานิน  งามแสงนิล
2. เด็กชายพิรุณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐณัย  โคตะหา
2. นายพิทวัส  ม่วงรอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายกันต์กมน  เปี่ยมแทน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กชายดนุเดช  เกิดพงษ์
2. นายวรนน  ทาอ้น
3. นางสาวสุนิสา  พุมมา
4. นายอิสริยกานต์  ปานเพ็ชร
5. นายเมธี  สุทธิประภา
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  สุวรรณรัตน์
3. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงิธนาธร  สายบุญมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวสุนิสา  พุมมา
 
1. นางสาวอรษา  ยิ้มจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชาญ  วงษาหาร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริยภัทร  ทุมวงศ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงญดาพร  เผ่าน้อย
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์