สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เบี้ยจรัส
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวรุ่งนภา  ใจดี
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนดล  เทพนิกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิติมา  เงินทิพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัฒชนะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
3. เด็กหญิงภานุมาศ  บัวแพ
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  งามฤทัย
3. นางสาวภัชรา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.98 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  สะอาดขำ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
2. นางสาวศศิกาญจน์  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมัธณี  ผานิช
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนิภา  ยืนสุข
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ยะงาม
2. เด็กหญิงพรกมล  รอดเนียม
3. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางสาวนิตต์ยา  ทองบุญ
2. นางสาวภิรชามญชุ์  นิลวิโรจน์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. นางสาวพรพิมล  ฉิมยาง
3. นายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  คงสอน
2. เด็กชายทักษิณ  ดำมณี
3. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฐิติรัตน์  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นางสาววราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวผกามาศ  คมขำ
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุญมา  จันทรกุมาร
2. นายสมหวัง  ลุงตี้
3. นายสืบสกุล  คนดารา
 
1. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชัญญา  ควรสง่า
2. นางสาวณัฐชมาภรณ์  แดงโสภา
3. นางสาวสุฑามาศ  คงชาตรี
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายสถาพร  เทียนทอง
2. นายเชาว์วรรธน์  ชูเกาะทวด
3. นายไชยวัฒน์  พรมสร
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  อินจู
2. นางสาวญาณาธิป  อาจวงศ์
3. นางสาวอัจฉราพรณ์  ฤทธิ์รุทัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายยานนท์  ย่นมรรคา
2. เด็กชายวิรุต  ราชสีห์
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  มะณี
2. นายอภิรักษ์  สุวิธี
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวกานต์  ศิริเขตต์
2. เด็กหญิงอาภัสร  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมสา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  นิลาวรรณ
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  วงศ์สกุลไทย
4. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลฤทัย  ซักไทร์
2. นางสาวกรพินธุ์  อยู่โต
3. นางสาวกฤติยาณี  แย้มมีกลิ่น
4. นายนพพล  พงษ์อินทร์
5. นางสาวพิศมัย  ศรีสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  เฉลิมวัฒน์
2. นายวรวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
3. นายวิชชากร  เอี่ยมสอาด
4. นายเกียรติศักดิ์  มหานิยม
5. นางสาวเพ็ญลดา  ทรงภา
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.14 ทอง 8 1. นางสาวอาทิตยา  สรกิจ
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรี
2. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
 
1. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 6 1. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
2. นางสาวธนัชพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 5 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงแววตา  ศรีพูล
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี  ที่รัก
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
6. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
7. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
9. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
10. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
11. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. เด็กชายธนสิทธิ์  ทัพพระจันทร์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
16. นายนพพล  พงษ์อินทร์
17. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
18. เด็กหญิงน้ำฝน  ได้พร
19. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
20. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
21. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
22. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
23. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
24. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
25. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
26. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
27. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
29. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
30. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
31. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
32. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
2. นายศักดา  วงษาเลิศ
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายวิศณุ  บุตรสา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.35 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ตระกูลอำนวยผล
2. เด็กหญิงภูสุดา  กะฐินเทศ
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  บุญสวาย
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจดี
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุทธิชา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. นางสาวธัทจิรา  ดำมณี
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารินทร์  ป้อมทะเล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ทอง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ดอกไม้ไหว
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  ปานบุตร
2. นางสาววิภา  ไกรราม
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายชำนาญ  ผานคำ
 
54 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
3. นายไตรรัตน์  หนูสกุล
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธนิตา  การะเกตุ
2. นางสาวธิดารัตน์  เปี่ยมดี
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพากร  ประชุม
2. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ขำ
3. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิรัชนี  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงมนัสดา  ซักไทร์
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
3. นายไตรรัตน์  หนูสกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชั้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปนาค
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ชูจิตร
2. นางสาวศิริพร  เบิกบาน
3. นางสาวสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานิสา  เสาทอง
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
63 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชรเขียว
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจตเจริญ
2. เด็กชายศิริชัย  สุขใส
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์