สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมัธณี  ผานิช
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนิภา  ยืนสุข
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  คงสอน
2. เด็กชายทักษิณ  ดำมณี
3. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวฐิติรัตน์  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นางสาววราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานิสา  เสาทอง
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว