สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เบี้ยจรัส
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนดล  เทพนิกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ยะงาม
2. เด็กหญิงพรกมล  รอดเนียม
3. เด็กหญิงสุรางคณา  กะฐินเทศ
 
1. นางสาวนิตต์ยา  ทองบุญ
2. นางสาวภิรชามญชุ์  นิลวิโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงบุญมา  จันทรกุมาร
2. นายสมหวัง  ลุงตี้
3. นายสืบสกุล  คนดารา
 
1. นางพนัชกร  พสิมพงษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 5 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจดี
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุทธิชา  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. นางสาวธัทจิรา  ดำมณี
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์ทอง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ดอกไม้ไหว
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข