สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวรุ่งนภา  ใจดี
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิติมา  เงินทิพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัฒชนะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
3. เด็กหญิงภานุมาศ  บัวแพ
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.98 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภาพร  คล้ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  สะอาดขำ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
2. นางสาวศศิกาญจน์  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. นางสาวพรพิมล  ฉิมยาง
3. นายเอกลักษณ์  พรหมมาศ
 
1. นางสาววินา  บุญยัง
2. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางประทุม  เชื้อมอญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชัญญา  ควรสง่า
2. นางสาวณัฐชมาภรณ์  แดงโสภา
3. นางสาวสุฑามาศ  คงชาตรี
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายสถาพร  เทียนทอง
2. นายเชาว์วรรธน์  ชูเกาะทวด
3. นายไชยวัฒน์  พรมสร
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวกานต์  ศิริเขตต์
2. เด็กหญิงอาภัสร  พันธุ์วงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  ไชนะรา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลฤทัย  ซักไทร์
2. นางสาวกรพินธุ์  อยู่โต
3. นางสาวกฤติยาณี  แย้มมีกลิ่น
4. นายนพพล  พงษ์อินทร์
5. นางสาวพิศมัย  ศรีสิงห์
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  พอเณร
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กองธรรม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงแววตา  ศรีพูล
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี  ที่รัก
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.35 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ตระกูลอำนวยผล
2. เด็กหญิงภูสุดา  กะฐินเทศ
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  บุญสวาย
 
1. นางสาวเพียงใจ  คำพู
2. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารินทร์  ป้อมทะเล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พฤษพฤก
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.4 เงิน 6 1. นางสาวพิชญา  นนทวี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  ปานบุตร
2. นางสาววิภา  ไกรราม
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
2. นายชำนาญ  ผานคำ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธนิตา  การะเกตุ
2. นางสาวธิดารัตน์  เปี่ยมดี
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
2. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพัชริดา  กะพงษ์ทอง
2. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
3. นายไตรรัตน์  หนูสกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจตเจริญ
2. เด็กชายศิริชัย  สุขใส
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์