สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิตฐิตา  เฉลยวิมาน
2. นางสาวน้ำเพ็ชร  งามฤทัย
3. นางสาวภัชรา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวเพียงใจ  คำพู
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. นางสาวปนัดดา  แสงแก้ว
3. นางสาวผกามาศ  คมขำ
 
1. ดร.สิริประภา  เทพวิมลเพชรกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  อินจู
2. นางสาวญาณาธิป  อาจวงศ์
3. นางสาวอัจฉราพรณ์  ฤทธิ์รุทัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายยานนท์  ย่นมรรคา
2. เด็กชายวิรุต  ราชสีห์
 
1. นายกฤตพล  มนตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  มะณี
2. นายอภิรักษ์  สุวิธี
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมสา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  นิลาวรรณ
3. เด็กหญิงมนฑกานต์  วงศ์สกุลไทย
4. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
 
1. นายธีรพงษ์  ประโลม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  เฉลิมวัฒน์
2. นายวรวุฒิ  จันทร์กระจ่าง
3. นายวิชชากร  เอี่ยมสอาด
4. นายเกียรติศักดิ์  มหานิยม
5. นางสาวเพ็ญลดา  ทรงภา
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.14 ทอง 8 1. นางสาวอาทิตยา  สรกิจ
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรี
2. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
 
1. นางสาวศรัญญา  เปี่ยมบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.1 ทอง 6 1. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
2. นางสาวธนัชพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
2. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
3. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์มณี
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
6. เด็กชายณัฐชัย  เภตรา
7. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่เจริญ
9. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
10. เด็กชายธนดล  ประสพศักดิ์
11. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
12. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. เด็กชายธนสิทธิ์  ทัพพระจันทร์
14. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
15. เด็กชายนครินทร์  วิงทองดี
16. นายนพพล  พงษ์อินทร์
17. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
18. เด็กหญิงน้ำฝน  ได้พร
19. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
20. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
21. เด็กชายปิยะศักดิ์  บัวบาน
22. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
23. เด็กชายรัตนพล  รอดมณี
24. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
25. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
26. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
27. เด็กชายสิรภัทร  ดั่นวัฒนา
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
29. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
30. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
31. เด็กชายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
32. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
2. นายศักดา  วงษาเลิศ
3. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
4. นายวิศณุ  บุตรสา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพากร  ประชุม
2. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ขำ
3. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิรัชนี  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แจ่มจำรัส
3. เด็กหญิงมนัสดา  ซักไทร์
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัสญา  ประดิษฐ์ชั้น
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพ็งรุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แปนาค
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ชูจิตร
2. นางสาวศิริพร  เบิกบาน
3. นางสาวสุภาวิณี  ยอดบุรุษ
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
3. เด็กชายเมคินทร์  พุดเกตุ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เพ็ชรเขียว
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  เฉลิมบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด