สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายตรีเนตร  ทรัพย์คงเจริญ
 
1. นางสุชีรา  โกมโลทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กชายศรนรินทร์  น้องเดชา
 
1. นางสาวสุวารี  อุดหนุน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  เถื่อนวงษ์
2. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเขา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำถาน้อย
 
1. นางนาลอน  จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสุพัตรา  เรืองพิศาล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพรัตน์  ขันธนาค
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรณิการ์  พิมนอก
2. นายจองชัย  ปั้นศิลป์
 
1. นางศศินา  ทองพันธ์
2. นางนพรัตน์  ขันธนาค
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยะธิดา  พ.ศ.สร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภิวัฒน์  แก้วมาลา
2. นางสาวพิมพ์ลพัทร  สุระแย้ม
3. นางสาวสุชาดา  พันธ์วงษ์
 
1. นางครองศิล  แดงโสภา
2. นางรัศมี  เจษฎารมย์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 5 1. นางสาวปาริชาติ  พูลแก้ว
2. นายรามัญ  นันท์เมือง
3. นางสาววารี  เบ็ญจวรรณ
 
1. นางรัศมี  เจษฎารมย์
2. นางครองศิล  แดงโสภา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปริยา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงพัชรญาภรณ์  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายนิมิต  ศรีวัฒนะ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  เขียวปัด
3. นางสาวศิริลักษณ์  กลั่นบุตร
 
1. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรณณ
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตารี  อนุสุเรนทร์
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า