สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรดา  สีนวล
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นายชนภัทร  ทุมพงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มธุรส
3. เด็กชายอานนท์  แม้นชัยภูมิ
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวธิดารัตน์  พุ่มจำปา
2. นางสาวศิวลักษณ์  วิมล
3. นางสาวอริศรา  มูลมณี
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวฐิติพร  เศวตพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองพระยา
3. นางสาวอภิสรา  หนูเส็ง
 
1. นางหนึ่งนุช  พันธุ์สด
2. นางสาวสายหยุด  ผดุงจันทน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  เศษฐา
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีเพ็ชร
3. เด็กชายเจษฎา  ราวีศรี
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
2. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุภาพร  พันธ์งาม
2. นางสาวสุภาภรณ์   พันธ์น้อย
3. นางสาวแพรชมพู  รอดวิเศษ
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวกนกพรรณ   ธรรมวัตร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตน์ภรณ์   ศรทอง
2. เด็กหญิงศิริกานดา   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
2. นางวรินทร  ยอดนารี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  คชพันธ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรยุทธ  บุญยัง
2. นายสิริภูมิ  ศรีสุวรรณ
3. นายอัชราธร  ปู่ศรี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตตา  จันทร์รุ่งศรี
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
2. เด็กหญิงสายสุดา  อ้ายนกเชา
3. เด็กหญิงเมธาพร  จินณวงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.01 เงิน 5 1. นางสาวนุชนาฎ   จันทรภูบาล
2. นางสาววิมลณัฐ  สิงห์ประเสริฐ
3. นางสาวเขมินทรา  นาคแก้ว
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายศิริกานต์  ไสว
2. นายสุทธิราช  ผาปะทะ
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นายปวริศร์  เสนา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.4 เงิน 8 1. นายประภาส  ประสพสุข
2. นายอลงกรณ์  พานทอง
 
1. นางสาวนึรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายชิดตะวัน  วงษ์น้อยศรี
2. นายปรีชา  พิมพ์วงษา
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
2. นายปวริศร์  เสนา