สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.3 ทอง 7 1. นางสาวเจนจิรา  แสนสมบัติ
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิดา  มิ่งสมร
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโย
2. นางสาวนุชจรี  ใจยินดี
 
1. นายทวีศักดิ์  เมิงขันหมาก
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ต่อมแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพ  เปรมศิลป์
3. นางสาวมธุรส  พาทอง
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางรุ่งนภา  สงวนรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริกิจ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ธรรมวัตร
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  สุทธิรักษ์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูทอง
 
1. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  มาลา
 
1. นางสาวสายหยุด  ผดุงจันทน์
2. นางวราภรณ์  ไชยโย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงปนัดดา   สุนวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
4. เด็กหญิงรินรดา  เปี่ยมพืชนะ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
4. นางสาววไลพร  พวงพา
5. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิราวรรณ  อัคราภิรมย์
2. นายชัยวัฒน์  สุริยาโน
3. นายธีรพัฒน์  พุทธวงษ์
4. นางสาววนิดา  ลักษณะพล
5. นางสาวสุพัตรา  ศิริยม
 
1. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
2. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. นายกิตติเชษฐ์  ทองพู
3. นายชลธี  เจริญรื่น
4. นายทรงพล  สร้อยสน
5. นายธวัชชัย  อินทรวิเชียร
6. นายปฏิภาณ  ขุณารักษ์
7. นางสาวปนัดดา  สมศรี
8. นางสาวปัทมาภรณ์  คงเจริญ
9. นายพงศธร  คุ้มเงิน
10. นายรังสิมันต์  ดอนประทุม
11. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
12. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
13. นายสราวุฒิ  อ่อนศรี
14. นายสิทธิกร  วงษ์ศรี
15. นายสุริยา  งามประเสริฐ
16. นายอรรฆพร  ชัยพร
17. นางสาวอรัญญา  ผิวสุข
18. นายอลงกรณ์  พานทอง
19. นายอัษฎาวุฒิ  วงษ์คำจันทร์
20. นางสาวโสรญา  จันดา
 
1. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
2. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
5. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์คำนา
 
1. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสาวรีย์  มูลลาว
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 5 1. เด็กชายวิศิษฐ์  เถื่อนวงษ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งศรี  แสนเกษม
2. นายอนันทชัย  มณีโชติ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.31 ทอง 8 1. นายพรวนัช  มาสิงห์
2. นางสาวอุทุมพร  ศรีนิล
 
1. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
2. นางสาวอนิตยา  เย็นเจริญ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวกมลทิพย์  แซ่ซิ้ม
3. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
4. นางสาวกุลวดี  พิศพานต์
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
6. นางสาวทักษพร  คันธนู
7. นางสาวปรางวลัย  วรรณุรักษ์
8. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
9. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เผือกแผ้วพงษ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ละลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสุทัศน์
3. เด็กหญิงกันยาพร   ไตรสรณะพงษ์
4. เด็กหญิงจันทกานต์   โพธิ์แหน
5. เด็กหญิงจิรนันทร์   จันทบูรณ์
6. เด็กหญิงชลนิภา   ชาวชน
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุขปรั่ง
8. เด็กหญิงพรทิตา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงพรลภัส   มหาวงศ์น้อย
10. เด็กหญิงพลอยวรินทร์   จูมปัน
11. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
12. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จินตะบุตร
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์   อยู่เมือง
15. เด็กหญิงสุรัตนา   รังขัด
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
3. นายขวัญชัย  มันทากาศ
4. นายจักรพงษ์  เกษสระบัว
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยวีร์  ศรีระคุณ
2. นางสาวฟ้าประทุม  ผิวเนียม
 
1. นางราณี  มูลสภา
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เทียมสวรรค์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชาทิพย์  คำด้วง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  จิตร์ผ่อง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตภณ  ยอดนารี
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมเจต  จามากุล
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  นาเพ็ชร์
2. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  เพ็ชรแสง
3. เด็กหญิงอริสา  บุญสิงห์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิรวิชญ์  เปลี่ยนฟ้า
 
1. นางสาวดารัตน์  กำจร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพพย์  ตันเรือง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ทัดเทียม
3. นายกานต์  ทองสาร
4. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
5. เด็กชายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
7. เด็กหญิงชลญา  วันดี
8. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
9. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
10. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
11. นางสาวชลลดา  ห่อหุ้ม
12. นางสาวณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
13. นายธนากร  ดวงไสว
14. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
15. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
16. นางสาวปฐมาวดี  ไม้สนธิ์
17. เด็กชายปรเมศร์  นิยะโสม
18. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
19. นายพงษ์นที  อุ้มมีเพชร
20. นางสาวพรณิภา  ประสาน
21. เด็กหญิงพรดา  ตันพุก
22. เด็กหญิงพุทธิษา  อุมานนท์
23. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุโพธิ์
25. เด็กชายภูรินท์  บุราคร
26. เด็กหญิงมณีรัตนา  แหวนทอง
27. นางสาวมนทกานต์  พึ่งศิริ
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. นายวัชรากร  จุลแก้ว
30. นางสาววาสนา  คำภีระ
31. นายวีระยุทธ  วิมลโนช
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นางสาววไลพร  พวงพา
34. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
35. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ฤทธิ์เมือง
36. นางสาวสุจิตรา  ปิ่นแก้ว
37. เด็กหญิงสุพิชญา  สืบด้วง
38. เด็กหญิงอรัญญา  สมบัติพรม
39. เด็กหญิงอารียา  กองเสนา
40. นางสาวเดือนนภา  โพธิ์คำ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
4. นายศราวุธ  มีสัตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพวงเพชร  น้อยสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายศิริพงษ์  ด้วงเงิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงปานนิปัทม์  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
5. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
6. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
7. เด็กหญิงสันสนีย์  เหิมฮึก
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลมณี
2. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
4. นางสาวธนวรรณ  จันลิบูรณ์
5. นางสาวปภาวิน  ศรีสุวรรณ
6. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
7. นางสาวสุนิสา  แย้มครวญ
8. นางสาวสโรชา  เจือทอง
 
1. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
2. นางสาวปภัสรา  ชำกรม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชฌาย์  ท้าวครุฑ
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิวาพร  รัตนไชย
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ผิวแดง
2. เด็กชายปริญญา  เนตรวิลาส
3. เด็กหญิงลักษิกา  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวประภัสสร  ฉิมสวัสดิ์พันธุ์
2. นางสาวประกายเพชร  จันทะเลิศ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  ลาวะกุล
2. นางสาวกัญญาพัชร  อินต๊ะ
3. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  สุวรรณคล้าย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สันธินาค
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทับสกุล
2. เด็กหญิงสุวิภา  พะนอ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
3. นายศิริวัฒน์  จันทร์พิลา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  โสภณ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนภูมิ
3. เด็กหญิงดารากร  เกรงพุดซา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทาปัน
2. นางศศิธร  วงษ์นุช
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วายลม
 
1. นายศุภกร  ศรีจันทร์สุข
2. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัสตราภรณ์  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  หนูคำ
 
1. นายณัฐพนธ์  ใยเกษ
2. นายศุภกร  ศรีจันทร์สุข