สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 1. นางสาวธัญทนา  ปัญญา
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุมาลา  ทัพบุรี
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจรรยพร  คำสุด
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โตจานสิงห์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์มีมา
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงบงกช  บุญประสิทธิ์พร
3. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 9 1. นายธีรพัฒน์  เสาโท
2. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
3. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตอเงิน
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 7 1. นายวีรภัทร  แจ้งวิจิตต์
2. นางสาวศุพัฒตา  ออกเอก
3. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.26 ทอง 7 1. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัสรินทร์  ปัญญาผล
2. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  สิงห์นิกร
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 56.08 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนืษฐภคินี  อบอุ่น
2. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เสือคุ่ย
2. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
3. นายธีรภัทร  บุญชู
4. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
5. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
6. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
7. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
8. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
9. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
10. นายอุดม  สุขละม้าย
11. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
12. เด็กหญิงโสภิชา  บัวลอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณา  มีรินทร์
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  นกเขา
2. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
3. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
4. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
5. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
6. นางสาวโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
3. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
4. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
3. นายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
4. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
5. นางสาวสุธาวี  เทพบำรุง
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัชรี  บุญพร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์ศวร
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เฮงสิงโต
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวชุติมา  หมายมั่น
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นางสาวศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
2. เด็กหญิงอสนภรณ์  ทองสุข
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงไตย
2. เด็กหญิงชริญดา  บุญรักษา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นิลกรณ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองฤทธิ์
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวปริฉัตร  ท่าสละ
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรภูเขา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 4 1. นางสาวนาตยา  กระปุกนาค
2. นายพงศกร  พิมพ์สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนพสิทธิ์  ผอบทอง
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ด้วงทอง
3. เด็กชายอำนาจ  กระปุกนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  พรมณี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ยุกิจภูติ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 5 1. นางสาวกนกพร  คำมี
2. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
41 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวกาญจนา  นกเขา
3. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
4. นางสาวจิตรัตน์  บุญญะสิทธิ์
5. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
6. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
7. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
8. นายธีรพัฒน์  เสาโท
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
11. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
12. เด็กหญิงฟ้าประธาร  กองพรต
13. นายมงคล  คำงาม
14. นางสาวมณีรัตน์  วงฬาก้อ
15. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
16. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
17. นายวีระวัฒน์  อยู่เย็น
18. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
19. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
20. นายสินชัย  สมญาณ
21. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
22. นางสาวสุภนิดา  ทองลิ้ม
23. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
24. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
25. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
26. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
27. นางสาวเนตรนภา  สว่างศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
5. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
6. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
7. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี