สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุมาลา  ทัพบุรี
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทรัพย์มีมา
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อาจแก้ว
2. เด็กหญิงบงกช  บุญประสิทธิ์พร
3. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 9 1. นายธีรพัฒน์  เสาโท
2. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
3. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 56.08 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกนืษฐภคินี  อบอุ่น
2. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
2. เด็กหญิงอสนภรณ์  ทองสุข
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล