สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจรรยพร  คำสุด
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  โตจานสิงห์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 5 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ์
 
1. นางสาวภาสิตา  จันทร์น้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 7 1. นายวีรภัทร  แจ้งวิจิตต์
2. นางสาวศุพัฒตา  ออกเอก
3. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
 
1. นายประยุทธ  ไทยกลาง
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  อบอุ่น
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐณา  มีรินทร์
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 6 1. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  นกเขา
2. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
3. นางสาวพนิตพร  ถมปัด
4. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
5. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
6. นางสาวโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
2. นายประยุทธ  ไทยกลาง
3. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
4. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัชรี  บุญพร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์ศวร
3. เด็กหญิงสุภัทรา  เฮงสิงโต
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวชุติมา  หมายมั่น
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นางสาวศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนพสิทธิ์  ผอบทอง
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ด้วงทอง
3. เด็กชายอำนาจ  กระปุกนาค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 5 1. นางสาวกนกพร  คำมี
2. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ