สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 10 1. นางสาวธัญทนา  ปัญญา
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.26 ทอง 7 1. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
 
1. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.9 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัสรินทร์  ปัญญาผล
2. เด็กชายประพัทธ์พงศ์  สิงห์นิกร
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  บุญชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เสือคุ่ย
2. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
3. นายธีรภัทร  บุญชู
4. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
5. เด็กหญิงฟ้าประธาน  กองพรต
6. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
7. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
8. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
9. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
10. นายอุดม  สุขละม้าย
11. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
12. เด็กหญิงโสภิชา  บัวลอย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นางสาววนิดา  ธารนาถ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  นาคเทียน
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. นางสาวปานทิพย์  ประสงค์สุข
3. นายภูมินทร์  บุญศรีแก้ว
4. นายวิสุทธิ  ดาวลอย
5. นางสาวสุธาวี  เทพบำรุง
 
1. นางสาวนลัท  มงคลสกุลฤทธิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวปริฉัตร  ท่าสละ
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรภูเขา
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. นายภานุพงษ์  ชาลา
3. นายสุภัทร  ไทยมานิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
2. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  พรมณี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ยุกิจภูติ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐพร  เทียนเงิน
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
17 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวกาญจนา  นกเขา
3. นายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
4. นางสาวจิตรัตน์  บุญญะสิทธิ์
5. นายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
6. นางสาวณัฐนิชา  อินจู
7. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
8. นายธีรพัฒน์  เสาโท
9. นายนราธิป  ด้วงทอง
10. เด็กหญิงปนัดดา  ยศยิ่ง
11. เด็กหญิงปานไพลิน  อึ้งติ๊ดใช้
12. เด็กหญิงฟ้าประธาร  กองพรต
13. นายมงคล  คำงาม
14. นางสาวมณีรัตน์  วงฬาก้อ
15. นางสาวรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
16. นางสาววัชราพร  วงษ์เมือง
17. นายวีระวัฒน์  อยู่เย็น
18. นางสาวศิริพร  โพธิ์หล้า
19. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
20. นายสินชัย  สมญาณ
21. นางสาวสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
22. นางสาวสุภนิดา  ทองลิ้ม
23. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
24. นายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
25. นายอิทธิพล  ต่ายสิน
26. เด็กหญิงเกตุแก้ว  พรมศรีจันทร์
27. นางสาวเนตรนภา  สว่างศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวร  ยิ้มสรวล
2. นางสาววนิดา  ธารนาถ
3. นายประยุทธ  ไทยกลาง
4. นางสาวชนม์นิภา  รักขาว
5. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
6. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
7. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี