สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 12 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจตุพล  พาพิม
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวลา
3. เด็กหญิงอโนมา  ตุ้มสภา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  หลินภู
2. เด็กหญิงสายฝน  บางปะอินทร์
3. เด็กหญิงอริสา  นิลละออ
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัสสรา  พูลทรัพย์
2. นางสาวอาทิตตยา  เมืองบุญ
3. นางสาวอุษณี  มีเปี่ยม
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
2. นายเลอพงษ์  พิกุล
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกมลชัย  จันทร์มีชัย
2. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัญชา  แสงภักดี
2. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.1 ทอง 4 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.21 เงิน 11 1. นายดนุพร  จันทกุล
2. นางสาวสุภาพร  เจริญพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย  บริพันธ์
2. เด็กชายปรีดา  ภิรมย์เอม
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นขจร
2. นายณัฐกรณ์  น้อยกัญญา
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภมรรัตต์  รุ่งโต
2. เด็กหญิงสุธิดา  จาดป้อม
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. นายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
4. นางสาวณภารัตน์  ม่วงกรุง
5. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
6. นายปรีดา  ภิรมย์เอม
7. นายพงศ์ธร  ทองบุญ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เรือนปัญญา
9. เด็กหญิงภาธีตา  เกตุขวง
10. นางสาวภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  วงษ์ถนอม
13. นางสาวรัตนาวดี  จันดา
14. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. นายวสันต์  เทียนทอง
16. เด็กชายวันโชค  จันทร์มีชัย
17. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. เด็กชายสานิตย์  ยิ้มอิ่ม
19. นางสาวอารียา  ทับทิม
20. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
21. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
2. นางสาวสายชล  ใยทา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  เดชอุดม
2. นางสาวนิศารัตน์  ผดุงสรรพ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง