สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  หลินภู
2. เด็กหญิงสายฝน  บางปะอินทร์
3. เด็กหญิงอริสา  นิลละออ
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภัสสรา  พูลทรัพย์
2. นางสาวอาทิตตยา  เมืองบุญ
3. นางสาวอุษณี  มีเปี่ยม
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกมลชัย  จันทร์มีชัย
2. เด็กหญิงพรรณราย  รุ่งเต่า
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นขจร
2. นายณัฐกรณ์  น้อยกัญญา
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว