สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.5 เงิน 5 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างกลึง
2. เด็กหญิงศิริพร  บัวลา
3. เด็กหญิงอโนมา  ตุ้มสภา
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัญชา  แสงภักดี
2. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ฉายากุล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.21 เงิน 11 1. นายดนุพร  จันทกุล
2. นางสาวสุภาพร  เจริญพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธวัชชัย  บริพันธ์
2. เด็กชายปรีดา  ภิรมย์เอม
 
1. นางกีรชญา  สุขนิจรัญ
2. นายฤทธิเกียรติ  แซ่โค้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 5 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกิตติพร  เรือนเพชร
2. นางสาวสายชล  ใยทา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
 
1. นางสาววิจิตตรา  ปะทะขีนัง
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  เดชอุดม
2. นางสาวนิศารัตน์  ผดุงสรรพ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง