สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.3 ทอง 12 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
 
1. นางมนัสนันท์  โตยิ่งเจริญสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งรัก  ล้อมงคลทอง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ขาวนวล
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
2. นายเลอพงษ์  พิกุล
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.1 ทอง 4 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สีสอน
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
2. นางสาวพรรณวิภา  ลาน้ำเที่ยง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. นายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. นายชัยวัฒน์  โคมทอง
4. นางสาวณภารัตน์  ม่วงกรุง
5. นางสาวน้ำฝน  โพธิทอง
6. นายปรีดา  ภิรมย์เอม
7. นายพงศ์ธร  ทองบุญ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เรือนปัญญา
9. เด็กหญิงภาธีตา  เกตุขวง
10. นางสาวภานุมาส  ศรีวิลัย
11. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
12. นายรณกร  วงษ์ถนอม
13. นางสาวรัตนาวดี  จันดา
14. นายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
15. นายวสันต์  เทียนทอง
16. เด็กชายวันโชค  จันทร์มีชัย
17. นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. เด็กชายสานิตย์  ยิ้มอิ่ม
19. นางสาวอารียา  ทับทิม
20. นางสาวเพชรรัตน์  ศรศิลป์
21. นางสาวเยาวลักษณ์  คงทิพย์ปัญญา
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร