สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวน้ำฝน  สุริยา
 
1. นางสาวประนิตฎา  พวงมาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายวรวัฒน์  อินทจันทร์
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงศุภากานต์  กรรณเกตุ
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสลวย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อนันตโรจน์
3. เด็กหญิงมณทกานติ  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วกมล
2. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีสังข์
3. นางสาวดวงฤทัย  หอมทอง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกานดา  ธิดารัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเสนา
3. เด็กหญิงรุจิฎาภรณ์  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวปัณฑิตา  เศรษฐผล
2. นางสาวอัฉริยา  บุญทวี
3. นางสาวอัญชนา  ท้วมยัง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณธรรศ  จรูญแสง
2. เด็กชายณัฐภัทร  ปานสีดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปราโมทย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  อ้ายซอง
2. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
3. นายเกรียงศักด์  สุดชะดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเร็ว
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ควรศิริ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีภูธร
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ราชวงษ์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จักรทิพย์
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพนิดา  วงษ์ยอด
2. นางสาวมนัญชยา  ท้าวประสิทธ์
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตรีวิทย์  สีไพร
2. เด็กชายธนภัทร  สีไพร
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกรีฑา  พันธ์พยัคฆ์
2. เด็กชายธนชัย  มูลหล้า
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพรพิมล  เนียมสกุล
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางมาวดี  เมืองแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.43 ทอง 7 1. นายวรโชติ  ทองรัตน์
2. นางสาววัลยา  คงมี
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวสุณัฐชา  อ่อนพูล
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นางสาวเรณู  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  งามสมชน
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โททำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  จำมั่น
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  พูนทราย
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรพรหม
7. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษา
8. เด็กหญิงอรษา  โพธิ์พิมลวัฒนะ
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โทเดช
2. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันที
3. เด็กชายธีรเทพ  เลียบกระโทก
4. เด็กชายพงษธร  ทัดพิทักษ์
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
2. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนาว์นิเวศน์
2. เด็กชายวรเมธ  ตันตะยางกูล
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นายเจน  ไตรทอง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชุติกรณ์  ระบายศรี
2. นางสาวนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายจตุรงค์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุนิษา  เหมือนทับ
2. นายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
2. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เติมวิถี
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวธนธรณ์  ฤทธิยา
3. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุ์น้อย
2. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก   นิศารัตน์บวร
2. เด็กหญิงพิยะดา  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงวัตถาภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสุดใจ  หลองทุ่ง