สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขสลวย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  อนันตโรจน์
3. เด็กหญิงมณทกานติ  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วกมล
2. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีสังข์
3. นางสาวดวงฤทัย  หอมทอง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทรงยศ   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิณบรรเลง
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทัศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. นางสาวสุณัฐชา  อ่อนพูล
 
1. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย