สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงเดือน
 
1. นางสาวมานิตา  ปานะถึก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณิสา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงศุภากานต์  กรรณเกตุ
 
1. นางปราณี  อัมพะเศวต
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกานดา  ธิดารัตน์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขเสนา
3. เด็กหญิงรุจิฎาภรณ์  อนันตโรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกรีฑา  พันธ์พยัคฆ์
2. เด็กชายธนชัย  มูลหล้า
 
1. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวชุติกรณ์  ระบายศรี
2. นางสาวนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นางสาวอรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายจตุรงค์  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองรัตน์
 
1. นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง