สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   วงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายปวเรศ  แปลกวงษ์
2. นางสาวสร้อยทอง   นามวงษา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญกร  เอี่มมาลา
2. เด็กหญิงชัญญา  เจริญทวีคูณ
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร   ศุกร์แดง
 
1. นางสาวประภัสสร  เศรษฐา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิฌา  รุ่งเรือง
2. นางสาวเกวลิน  เดชี
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค