สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงสิริภัทร  จันทรา
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนรินทร์ดา  ทองระยับ
 
1. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชื่นกมล   ช่อลำใย
 
1. นางสาวกฤษณา  พิทย์เลิศพิทักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมัชฌิมา  คชานันท์
2. นางสาวโชคมณี   ผาพิมพ์
 
1. นางดรุณวรรณ   ดุษฎีพักตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพชรพร  โตสุข
2. เด็กหญิงพิชามญช์  พันธ์กุ่ม
3. เด็กหญิงศรินทร   วัฒนธรรม
 
1. นางสาววิภารัตน์   ทัพพระจันทร์
2. นางโชติกา  ศิลาพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาสิริ   สุริวงษ์
2. นางสาววิรัญญา  พูลเพ็ง
3. นางสาวอมิตตา   วรรยะโส
 
1. นางสาวปวินดา   ทรงมิตร
2. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทิสา   แท่งทอง
2. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ศรสุวรรณ์
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นายการุณ   เจียมสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนสรณ์   ภู่เปี่ยม
2. เด็กชายอินทรพงษ์   ถนอมชาติ
 
1. นายประเจิด  อู่อะรุญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรวิทย์   หิตาพิสุทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย   จันลา
 
1. นายประเจิด   อู่อะรุญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 4 1. นางสาวชยาภรณ์   เสริฐสอน
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร   กระทุ่มเขต
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  บุญมี
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเรืองโรจน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทบหลง
2. เด็กชายธนกฤต  อินทุม
 
1. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
2. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ