สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางลาวัลย์   ศรีเงินยวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุษกร  ไชยหงษ์
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุสรณ์  หาเรือนสาน
 
1. นางสาวจันทิมา   ศรีวิรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลพร   นามพิมล
 
1. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิริยาภรณ์   หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรมน   บุญมี
2. เด็กหญิงพิมลพร  นามพิมล
3. เด็กหญิงอนันตญา  จานสังคโลก
 
1. นางสาวพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
2. นางสาวจิรนันท์  สาระเดช
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  บทนอก
2. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
3. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   สัมพันธ์อภัย
2. นางสาวจิรนันท์   สาระเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐากัญญา   ขวัญอยู่
2. เด็กชายปฏิภาณ   ศรีบดี
 
1. นางสาวปิยพร   เจริญมั่นคง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหรัถ  ศรีเพ็ชร
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพาดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา   สุขเกษม
2. นางสาวบุษราคัม  ประพัทธ์ศร
3. นายวัฒนชัย   บุญประภา
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางสาวประภัสสร   เศรษฐา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤดล   รางแดง
2. นายประภาส  วัฒนวิเชียรกุล
3. นายสุทธิกฤตย์   เบงจา
 
1. นางสุวารี   จำนงค์ศาสตร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์   ภาคบุญมีเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ชุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  คิดควร
 
1. นางสาวสุนิษา  ปัญญะขติ
2. นางสาวฐิติวรดา   ชันขุนทด
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนาตาชา   อึ่งน้อย
2. นางสาวพิชชาพร   ล้อมวงษ์
3. นางสาวสุพิชญา  หงษ์อ้าย
 
1. นางสาววราพร  คำภูขียว
2. นายขจรศักดิ์   รอดบุญยัง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายกวีกร   กังกเวคิน
2. เด็กชายศักรพงศ์   พิพัฒน์พรชัยกุล
 
1. นางจันทรา  เดิมหลิ่ม
2. นางจารุวรรณ   จันรงค์ฤทธิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุกัญญา  คันทะศร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภูวงศ์
 
1. นางวิลาวรรณ   หิตาพิสุทธิ์
2. นางดรุณวรรณ  ดุษฎีพักตร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติมา   อินทรประเสริฐ
2. นายณัฐวัตร   วังมูล
3. นางสาวนภสร  สุขสนอง
4. นางสาวนุชรี   พันธ์ด้วง
5. นายรัตนวรรธก์  เบ้าตุ่น
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย   เขียนพลกรัง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์  เจริญวัย
 
1. นางสาวภัทรา   ยศยิ่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  บุตรพรม
 
1. นายนพรัตน์  หัสการ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตยา   พงษ์สว่าง
2. เด็กชายธนธรณ์   เตียนโพธิ์ทอง
 
1. นางวราภรณ์   พันธุ์หิม
2. นางน้ำผึ้ง  อุ่มน้อย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุ   มหมนต์เจริญ
2. นางสาวสุพรรษา   มะคาทอง
 
1. นางผกาพร   ตาสว่าง
2. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร   บังเกิดฤทธิ์
2. เด็กชายภราดร  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   บุดดาพันธ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัทธพล  สุวรรณสุขุม
2. นายรณกร   น้อยทรงค์
 
1. นางปัญณิดา   อัมพวัน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมษา   อินทชิต
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรวิชญ์   กลอยคำ
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารยา  มณีไพร
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชิตา   มงคลจินดา
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยชมภู   มาเพชร
2. เด็กหญิงสิตา   มั่นกตัญญู
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิดา   ณรงค์เปลี่ยน
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กชายธนภัทร   เทียมรักษ์
3. เด็กชายสรศักดิ์   อรัญเพิ่ม
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา   เตสังข์
2. นางสาวฑิมพิกา  ยุวนิช
3. นายพงศ์พันธ์   ปานเทศ
 
1. นายชานนท์   แก้วทอน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายการัณยภาส   เพชรพรหมรักษ์
2. เด็กชายญาณโรจน์   ผิวอ่อน
3. เด็กชายณัฐกานต์   มังคละกนก
4. เด็กชายวิชชากร   บัวแก้ว
5. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นายวินัย  คัมพิรานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติ  นวลสาลี
2. นายชญานนท์   รักสุภาพ
3. นายชลสิทธิ์   ด้วงคำจันทร์
4. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
5. นายรัษฎากร  อินแหยม
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
2. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
3. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์   อุ่นจิตร
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นายวินัย  คัมภิรานนท์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  กระทุ่มเขต
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจิตร
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญญาภา   คงกะพันธ์
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโชติรส   ทิพหา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 5 1. นางสาวสโรชา   พิลา
 
1. นางสาวสายพิรุณ   พุทธรักษา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงชัย   บุญมี
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงโชติรส  ทิพหา
 
1. นางสาวสุพัตตรา   แก้วก้อน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์   นาคสกุล
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกนิษฐ  ราชสีห์
2. เด็กหญิงกมลเนตร   คชสาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อินทรฤทธิ์
4. เด็กหญิงชมพูนุท   โพธิตา
5. เด็กหญิงพิริยพร   แก้ววาสี
6. เด็กชายภูมิรพี   ฟุ้งเฟื่อง
7. เด็กชายฤทธิชัย   เพ็งจิตร์
8. เด็กชายเมืองแมน   เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ปักธงชัย
2. นางสาวชฎาพรรณ   ผาสุวรรณ
3. นายชลสิทธิ์   พานทอง
4. นางสาวนภัทร   ปุณยปรีดาพงศ์
5. นางสาวภูริชญา  โทบุราณ
6. นายวันชัย   สุ่มแก่น
7. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
8. นายศุภวิชญ์   ปราโมทย์
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นายธนาภรณ์   สวัสดี
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา   สุโข
2. นางสาวมินธาดา    คชานันท์
3. นางสาวรุ่งไพลิน   สุขเกษม
4. นางสาวรุ่งไพลิน   วงษ์ขนิษฐ์
5. นางสาวศุภิสรา   ไตรยวงค์
6. นางสาวอภิญญา   วรภาพ
 
1. นายธนาภรณ์   สวัสดี
2. นางกฤษณา  สุรวัตร
3. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศดานันท์  อาศัยบุญ
 
1. นายวรัญญู   วงษ์แหยม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลนัทธ์  นครภักดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กิจจตุรพรชัย
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงไชย  บุญแก่น
2. นางสาวปนัดดา  ดอนฮี้
3. นางสาวประภัสสร  อนันตโรจน์
4. นายพงศธร  โพธิสาร
5. นางสาวพรนภัส  กันเพ็ชร
6. นายพีรพัฒน์  อินตาพวง
7. นางสาวมนัสวี  ศรีไชย
8. นางสาวมัชฌิมาย์  พฤษพาพร
9. นางสาวระพีพรรณ   แก้วกมล
10. นางสาวแคทริยา   ฐิตญาโณ
 
1. นายพัฒนะพตจ  วิมาโนพิรัฐ
2. นางภัคจิรา  มโนปราณีต
3. นายวราพล   เปรินกุล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณัฐวัลย์   คุรีพันธุ์
2. เด็กหญิงศิระประภา   กันทแปลง
3. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วแพงพันธ์
4. เด็กหญิงอริสรา  พุธรักขิตโต
5. เด็กหญิงอัญชลีพร   บัวติ๊บ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์   นิลกรณ์
2. นางสาวขวัญฤทัย   ใจคง
3. นางสาวณชนก    เอี่ยมวิจารณ์
4. นางสาวบุญมณี   พรหมจรรย์
5. นางสาวสุกัญญา   พูลชนะ
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสุภัชชา   เสือจุ้ย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เย็นเหลือ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูถมศรี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นายมณฑล   เทียมรักษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.68 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรปภา   ชื่นกลิ่น
2. นางสาวณัฐนรี   วรหิน
3. นางสาวอัยรินทร์   ประกิ่ง
 
1. นางรัชดา   ศรีรางกูล
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรยศ   มีแลบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปองเกษม
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยมงคล   พันพะม่า
2. นายศรุตม์  เสนวงษ์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกา  ดวงแข
2. นายนันทวัฒน์  คำภา
 
1. นางอัจฉรัตน์   เกิดศิริ
2. นางขนิษฐา  พยับเมฆ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุธ   ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ   อินาลา
 
1. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
2. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  จุมภู่
2. เด็กชายพรพิชัย   ผารุธรรม
 
1. นางสาวมลฤดี   วงษ์คำ
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องสกุล   โล่สิริเจริญ
2. นายธีรภณ   สุขแสงเปล่ง
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  พานคำ
2. นายวรปรัชญ์  ไม้จีน
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์   บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   อำภา
 
1. นายวรินทร   ตันติรัตน์
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  กระพันธ์เขียว
2. นางสาวดวงกมล   หมวกไสว
3. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอชิตตพงษ์   พูลสวัสดิ์
2. นายอัฑฒ์  จงอรุณงามแสง
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  ศรีชูวงศ์
2. เด็กชายรติกร   ทะวิมังสะ
3. เด็กชายเจษฏาพร   สิงห์คำ
 
1. นายสมิทธิ์  บุปผา
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
66 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณราวุฒิ   ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์   บางศรี
3. นายสรวิช  มณัรัตน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายวรินทร   ตันติรัตน์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  อินทโมรา
2. เด็กชายพงศกร  เมืองงาม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  รัตนะ
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์   สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา   น่วมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์   บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร   วงษ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงลัลรตา   จงอรุณงามแสง
4. เด็กหญิงสุจิตตา   ด้วงอำไพ
5. เด็กหญิงอรทัย  ภู่ทอง
6. เด็กชายเพชรรุ่ง  ทองเพิ่ม
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
3. นายจักริน  วรนุช
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา   ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก   ทองเกตุ
3. นางสาวบุษกร  จะแจ้ง
4. นางสาวมณีรัตน์   ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์   เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์   จันทร์ขาว
3. นายจักริน  วรนุช
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา   มากมี
2. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์   แพงก้อน
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า   ดวงเดือน
 
1. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวดี   ทองดี
2. นางสาวพรอินทรา   ชัยพิชิตพันธ์
3. นางสาววริศรา   เทียนสว่าง
 
1. นางสุปราณี   อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร   เพ็ชอินทร
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินจร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   คัมภิระ
3. เด็กหญิงนันทัชพร   พึ่งแก้ว
 
1. นางพรทิพย์   หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร   คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์   พิมพา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. เด็กชายชาคริต  บัวพันธุ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์สิริพจน์
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญ ธ ช่วย
2. นางสาวขวัญตา   พูลมา
3. นางสาวชลิตา   วาดไธสง
 
1. นางเยาวเรช   จิตต์ผูก
2. นางวรรณา  ศราวุฒิ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปักมาต
2. เด็กหญิงนัจนัน  ผลานิสงค์
3. เด็กหญิงสิริโสภา   เทียนสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐลดา   หาญเพชร
2. นางสาวบุหลัน  คำแสน
3. นางสาวสิริยาพร   เชื้อคำ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ปทานนท์
2. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
 
80 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารารัตน์   ใจแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุกิตติ์   ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์