สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์กลัด
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวพรพิมล  ห่อทอง
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยก  ผลจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิ่มวร
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 9 1. นางสาวรชุดา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นางสาวดารินทร์  ปรากฏ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
 
1. นางสาวจริยา  นาคะบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  นาคินทร์
2. เด็กหญิงนริณญา  เกิดปาน
3. เด็กหญิงศิรินภา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เผือกเหลือง
2. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
3. นางสาวอรัญญา  ตั๊ดสุนทร
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนี  ศรีสุข
2. เด็กชายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณนิจกมล  ศิริโพธิ์
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชิดชนก  วงษ์โกฏ
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธกร  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวพิริยาพร  กิตติโฆษน์
3. นางสาววาสิฏฐี  สุทธินาค
 
1. นางทิพย์สุวรรญ  ชีเรไร
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศรี
2. เด็กหญิงพัดตาล  อินแสง
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
2. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษราคัม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวปคุณญา  มิทิน
 
1. นางสาวพนิดา  ดีหลี
2. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปกรณ์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  จุฑา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งพิพัฒน์
3. เด็กชายศุภทัต  มานะเพียร
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ไวการไถ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นางสาวกัญญารัตน์  โกยทา
3. นางสาวประภัสรา  สุหิรัญ
 
1. นางศศิพร  พงษ์ภู
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวปวีณา  สริมา
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  กุลมา
2. นางสาวณัฐาภรณ์  พระวิเศษ
3. นางสาวเจนจิรา  สุทธิฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวปวีณา  สริมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายทัศน์พล  เพชรศรีทอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เคียนสันเทียะ
3. เด็กชายพฤกษา  โค้วตระกูล
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  มีวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  หนูทองแดง
3. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  วิญญชมภูนาท
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวพม่า
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
2. นางสาวประภา  ขันลำเจียก
3. นายยงยศ  พานดอกไม้
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายพัลลภ  มีบุญ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  หน่อคำ
2. นางสาวศศินา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วคง
2. เด็กชายธนภัทร  อาจณรงค์
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมใจ
2. เด็กชายพีรวิชย์  คงเดช
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
4. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
3. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
4. นางสาวลัดดาวรรณ  วงเงิน
5. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นางปราณี  มุขแจ้ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริญทิพย์  จันทร์พิศาล
2. นางสาวดุษฎี  นันเขียว
3. นายทศภัทร  เกตุพันธุ์
4. นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์
5. นางสาววิกัญญา  เดชะไกศยะ
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวชนาภา  สวัสดี
2. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
3. นายมานพ  อุ่นทา
4. นางสาวสุภัชชา  สุขเจริญ
5. นางสาวอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กระจ่าง
3. นางสาวกาญจนา  นางงาม
4. นางสาวจันทมาส  พยุหะ
5. นางสาวชิดชนก  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงนรมณ  ครองบุญ
7. นางสาวปราณี  ลาวงษ์สา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สวัสดี
9. เด็กชายภัคพล  เกตุบัว
10. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
12. นางสาววนัดดา  พันธุ์เกตุ
13. เด็กชายศุภกร  ธรรมมะ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นแก้ว
15. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
16. เด็กหญิงอทิตยา  รามณู
17. นางสาวอภัสรา  แก้วสะ
18. นางสาวอารยา  เทศมหา
19. นางสาวอุดมลักษณ์  รัตนวิจารณ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อบาง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นางปราณี  มุขแจ้ง
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินณา  เอกอนงค์
2. นายจิรพัฒน์  พานทวีป
3. นางสาวจุฑาธิป  วงษ์พันธ์
4. นายชัยรัตน์  แก้วสระ
5. นายชาญชัย  บุตรแก้ว
6. นางสาวฐานิมาศ  ศรีสวรรค์
7. นายธนพล  สีดาดวง
8. นางสาวธนภรณ์  วันสวาท
9. นายธนัสชัย  สังคะรินทร์
10. นายธนาธร  สิงห์ทอง
11. นางสาวธัญญาเรศ  ชัยมั่งคง
12. นางสาวประภาพรรณ  ปัญจรี
13. นายรณกร  บัวสนธ์
14. นางสาววนัชวรรณ  ตุ่มทอง
15. นางสาวสุภาพร  สุทธิน้อย
16. นางสาวสุเมษา  พูลศิริ
17. นางสาวอมรรัตน์  นาคินทร์
18. นางสาวอังคณา  ทักษิณ
19. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
20. นางสาวเอื้อมพร  อ่อนน้อม
 
1. นางปราณี  มุขแจ้ง
2. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
3. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายทศพล  ภักดีล้น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมปติมา  สมคง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.16 ทอง 4 1. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัค  สุติยะ
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.65 ทอง 9 1. นายธนกร  วิจารณ์ศิริ
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เปรมัษเฐียร
2. นางสาวณัฐธินี  มุงเพีย
3. นางสาวดรุณรัตน์  เที่ยงเจริญ
4. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
5. นางสาวมะลิวรรณ  แพงอ่อน
6. นางสาววนิดา  เพิ่มพร
7. นางสาววราลักษณ์  สอนน้อย
8. นางสาวสุวิมล  กล่อมทอง
9. นางสาวอภิญญา  ขันมณี
10. นางสาวแพรวพรรณ  รอดศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
3. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วรรณาเจริญพร
2. เด็กหญิงนัทธมน  จั่นวงศ์แก้ว
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายนพปฎล  นาวาน้อย
2. นายสุธนณ์  แก้วตูมกา
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
2. นายณัฐชนน  โสภา
3. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
4. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
5. นายไชยยศ  บุญแนน
6. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  แสนแก้ว
3. นางสาวจารุวรรณ  หมวดมหิงษ์
4. นายจิรวัฒน์  คำพุด
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
6. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  พูลเพิ่ม
8. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
9. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
10. นางสาวณัฏฐ์นรี  นิลย์ฤทธิ์
11. นายณัฐชนน  โสภา
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนติธรรมรัตน์
13. เด็กชายณัฐพันธุ์  มลทา
14. นายณัฐวุฒิ  ปิติศิลป์
15. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
16. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
17. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
18. เด็กชายธิติ  มะนะกุล
19. เด็กชายธีรพัฒน์  แสงยาคำ
20. เด็กชายนราธิป  นุชอ่อน
21. เด็กชายประเสริฐ  กุลเกลี้ยง
22. นายปรัตถกร  อินทร์นุช
23. เด็กชายพนากร  ธรรมสุทธิ
24. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
25. นายรติกร  ทองคล้อย
26. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
27. เด็กชายรัชภูมินทร์  ธรรมสุทธิ
28. นางสาวลัดดาวรรณ  จงเงิน
29. นายวงศกร  จันทสร
30. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
31. เด็กหญิงวันวิสาข์  สือออก
32. นายสิทธิโชค  ปิ่นวิเศษ
33. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
34. เด็กชายหัตถชัย  รุ่งเรือง
35. นายอนุรักษ์  พรมณี
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปาระบับ
37. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
38. นายไชยยศ  บุญแนน
39. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกร  สังข์เงิน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมะ
3. เด็กหญิงธันยรัศม์  สันติชัยกุล
4. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เหล็ง
6. เด็กชายอดิเทพ  เหมะธุลิน
7. เด็กหญิงอนุสรา  หนูทองแดง
8. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
3. เด็กหญิงนัฐภัสสร  ภูทอง
4. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
5. เด็กหญิงเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
6. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นายนุสรณ์  ประดับทอง
5. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นางสาวภูษณิศา  พรมรักษา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 1. นางสาวดรุณี  แถวทับ
2. นางสาวอรณี  เพชรดี
3. นางสาวอารียา  เถื่อนทอง
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กชายกานต์ภวัต  อุดมศิลป์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชูคันหอม
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  หุมอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรัตนา
 
1. นายขจรศักดิ์  เพ็งจันทร์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮงศิริไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลิก
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกฤษดากรณ์  สุ่มมาตร
2. นายจิรวัฒน์  หิรัญประทีป
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธัญยธรณ์  มุขดา
2. นางสาวสุนิสา  กุศลเสนอ
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงนันธิดา  หลั่งจิตร
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลายงาม
2. เด็กหญิงประภาพร  ธรรมมะ
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สนิท
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  สุรแพทย์
2. นางสาวพัชรี  ทรัพย์เจริญ
3. นางสาวศศิประภา  พรมเดช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
62 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรอดดิษฐ
 
1. นางสาวณัฐสิมา  บัวสนธิ์
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ซื่อตรง
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายมั่นคง  แก้วแสง
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ