สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
 
1. นางสาวจริยา  นาคะบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณนิจกมล  ศิริโพธิ์
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชิดชนก  วงษ์โกฏ
 
1. นางปรารมภ์  ราศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปกรณ์  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์สุข
 
1. นางสาวเยาวมาลย์  จีนทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกรรณิการ์  พิชัยเชิด
2. นางสาวกัญญารัตน์  โกยทา
3. นางสาวประภัสรา  สุหิรัญ
 
1. นางศศิพร  พงษ์ภู
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพล  หุมอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรัตนา
 
1. นายขจรศักดิ์  เพ็งจันทร์