สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษราคัม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวปคุณญา  มิทิน
 
1. นางสาวพนิดา  ดีหลี
2. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  จุฑา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยิ่งพิพัฒน์
3. เด็กชายศุภทัต  มานะเพียร
 
1. นางสาหร่าย  พันธ์น้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ไวการไถ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายทัศน์พล  เพชรศรีทอง
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  เคียนสันเทียะ
3. เด็กชายพฤกษา  โค้วตระกูล
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วคง
2. เด็กชายธนภัทร  อาจณรงค์
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมใจ
2. เด็กชายพีรวิชย์  คงเดช
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายนพปฎล  นาวาน้อย
2. นายสุธนณ์  แก้วตูมกา
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 8 1. นางสาวดรุณี  แถวทับ
2. นางสาวอรณี  เพชรดี
3. นางสาวอารียา  เถื่อนทอง
 
1. นางสาวกศมลชนก  ดำพลงาม