สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์กลัด
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยก  ผลจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นิ่มวร
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  หนักเพ็ชร
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.67 เงิน 9 1. นางสาวรชุดา  จงเอื้อกลาง
 
1. นางพิมพ์พันธุ์  เดชสนธิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สว่างศรี
 
1. นางสาวดารินทร์  ปรากฏ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  นาคินทร์
2. เด็กหญิงนริณญา  เกิดปาน
3. เด็กหญิงศิรินภา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74.99 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนี  ศรีสุข
2. เด็กชายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธกร  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวพิริยาพร  กิตติโฆษน์
3. นางสาววาสิฏฐี  สุทธินาค
 
1. นางทิพย์สุวรรญ  ชีเรไร
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แดงศรี
2. เด็กหญิงพัดตาล  อินแสง
 
1. นางเบญจมาศ  แก้วทำมัง
2. นางสาวมณีรัตน์  ยาบุญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  กุลมา
2. นางสาวณัฐาภรณ์  พระวิเศษ
3. นางสาวเจนจิรา  สุทธิฤกษ์
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นางสาวปวีณา  สริมา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายณัฐวุฒิ  มีวรรณ์
2. นายสมศักดิ์  หนูทองแดง
3. นายเทพฤทธิ์  คุณธรรม
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
2. นางสาวประภา  ขันลำเจียก
3. นายยงยศ  พานดอกไม้
 
1. นายเสรี  บุญพิโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  รัตนชูศรี
3. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
4. นางสาวลัดดาวรรณ  วงเงิน
5. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นางปราณี  มุขแจ้ง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.33 เงิน 5 1. นางสาวชนาภา  สวัสดี
2. นายณัฐวุฒิ  รอดสัมฤทธิ์
3. นายมานพ  อุ่นทา
4. นางสาวสุภัชชา  สุขเจริญ
5. นางสาวอิงค์ธิรา  เอี่ยมคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วรรณาเจริญพร
2. เด็กหญิงนัทธมน  จั่นวงศ์แก้ว
 
1. นายปรีชา  มุขแจ้ง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.6 เงิน 5 1. นางสาวประกายวรรณ  โสวันทา
 
1. นายสันติ  วรรลยางกูร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
2. นายณัฐชนน  โสภา
3. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
4. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
5. นายไชยยศ  บุญแนน
6. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.3 เงิน 7 1. เด็กชายกานต์ภวัต  อุดมศิลป์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชูคันหอม
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกฤษดากรณ์  สุ่มมาตร
2. นายจิรวัฒน์  หิรัญประทีป
 
1. นายกฤษณะ  จันทร์คำ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายธัญยธรณ์  มุขดา
2. นางสาวสุนิสา  กุศลเสนอ
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี