สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุธีวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวพรพิมล  ห่อทอง
 
1. นางนาฏยา  ศริพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนริศรา  เผือกเหลือง
2. นางสาววรรณนิสา  สง่าศรี
3. นางสาวอรัญญา  ตั๊ดสุนทร
 
1. นางสาวมันทนา  ใบชา
2. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  มัชฌิมานันท์
2. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รินรัมย์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  จันทร์กลัด
3. เด็กหญิงพวงผกา  ท้ายวัด
 
1. นางรภัสสรณ์  ช่วยบุญ
2. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กองวงค์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไพสาลี
 
1. นางสาวปวีณา  สริมา
2. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิดา  วิญญชมภูนาท
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ชาวพม่า
 
1. นางกิตติยา  ปุ่นเอื้อง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  อังศุภนิช
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เที่ยงอยู่
2. เด็กชายพัลลภ  มีบุญ
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  หน่อคำ
2. นางสาวศศินา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ
2. นางสาววิชชุพร  ศรีรักษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสพธรรม
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
4. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
5. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
 
1. นางวิภา  รอดเอียด
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริญทิพย์  จันทร์พิศาล
2. นางสาวดุษฎี  นันเขียว
3. นายทศภัทร  เกตุพันธุ์
4. นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์
5. นางสาววิกัญญา  เดชะไกศยะ
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  ยอดบุรุษ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์กระจ่าง
3. นางสาวกาญจนา  นางงาม
4. นางสาวจันทมาส  พยุหะ
5. นางสาวชิดชนก  เขียวหวาน
6. เด็กหญิงนรมณ  ครองบุญ
7. นางสาวปราณี  ลาวงษ์สา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สวัสดี
9. เด็กชายภัคพล  เกตุบัว
10. นางสาวรภา  วงษ์น้อย
11. นางสาวรัตนาภรณ์  กลิ่นธูป
12. นางสาววนัดดา  พันธุ์เกตุ
13. เด็กชายศุภกร  ธรรมมะ
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุ่นแก้ว
15. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
16. เด็กหญิงอทิตยา  รามณู
17. นางสาวอภัสรา  แก้วสะ
18. นางสาวอารยา  เทศมหา
19. นางสาวอุดมลักษณ์  รัตนวิจารณ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื้อบาง
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
2. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
3. นางปราณี  มุขแจ้ง
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกวินณา  เอกอนงค์
2. นายจิรพัฒน์  พานทวีป
3. นางสาวจุฑาธิป  วงษ์พันธ์
4. นายชัยรัตน์  แก้วสระ
5. นายชาญชัย  บุตรแก้ว
6. นางสาวฐานิมาศ  ศรีสวรรค์
7. นายธนพล  สีดาดวง
8. นางสาวธนภรณ์  วันสวาท
9. นายธนัสชัย  สังคะรินทร์
10. นายธนาธร  สิงห์ทอง
11. นางสาวธัญญาเรศ  ชัยมั่งคง
12. นางสาวประภาพรรณ  ปัญจรี
13. นายรณกร  บัวสนธ์
14. นางสาววนัชวรรณ  ตุ่มทอง
15. นางสาวสุภาพร  สุทธิน้อย
16. นางสาวสุเมษา  พูลศิริ
17. นางสาวอมรรัตน์  นาคินทร์
18. นางสาวอังคณา  ทักษิณ
19. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
20. นางสาวเอื้อมพร  อ่อนน้อม
 
1. นางปราณี  มุขแจ้ง
2. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
3. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
4. นางวิภา  รอดเอียด
5. นายทศพล  ภักดีล้น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมปติมา  สมคง
 
1. นางสาวสัมพันธ์  วงษ์ท้าว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.16 ทอง 4 1. นางสาวสุพรรษา  ควรคำนวน
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัค  สุติยะ
2. เด็กหญิงวรกมล  กำปั่นทอง
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.65 ทอง 9 1. นายธนกร  วิจารณ์ศิริ
2. นางสาวหทโยบล  แก้วสองศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นางสาวสุพรรษา  ศรีชาติ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เปรมัษเฐียร
2. นางสาวณัฐธินี  มุงเพีย
3. นางสาวดรุณรัตน์  เที่ยงเจริญ
4. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
5. นางสาวมะลิวรรณ  แพงอ่อน
6. นางสาววนิดา  เพิ่มพร
7. นางสาววราลักษณ์  สอนน้อย
8. นางสาวสุวิมล  กล่อมทอง
9. นางสาวอภิญญา  ขันมณี
10. นางสาวแพรวพรรณ  รอดศรี
 
1. นางพนมลักษณ์  เขม้นเขตรการ
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
3. นางสาวอุมาวรรณ  ชังม่วง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท  เทียมจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  แสนแก้ว
3. นางสาวจารุวรรณ  หมวดมหิงษ์
4. นายจิรวัฒน์  คำพุด
5. เด็กชายจิรศักดิ์  ทาศิลป์
6. นายฉัตรมงคล  กาฬปักษ์
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  พูลเพิ่ม
8. นางสาวญาราภรณ์  แดงพงษ์
9. นายณรงค์เดช  นพแก้ว
10. นางสาวณัฏฐ์นรี  นิลย์ฤทธิ์
11. นายณัฐชนน  โสภา
12. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนติธรรมรัตน์
13. เด็กชายณัฐพันธุ์  มลทา
14. นายณัฐวุฒิ  ปิติศิลป์
15. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รางแดง
16. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
17. นายธนาธร  เอี่ยมจันทร์
18. เด็กชายธิติ  มะนะกุล
19. เด็กชายธีรพัฒน์  แสงยาคำ
20. เด็กชายนราธิป  นุชอ่อน
21. เด็กชายประเสริฐ  กุลเกลี้ยง
22. นายปรัตถกร  อินทร์นุช
23. เด็กชายพนากร  ธรรมสุทธิ
24. นางสาวมนฤดี  โพธิ์ศรี
25. นายรติกร  ทองคล้อย
26. นายรัชพงษ์  เฉลียวฉลาด
27. เด็กชายรัชภูมินทร์  ธรรมสุทธิ
28. นางสาวลัดดาวรรณ  จงเงิน
29. นายวงศกร  จันทสร
30. เด็กหญิงวรวรรณ์  ผลวรรณ์
31. เด็กหญิงวันวิสาข์  สือออก
32. นายสิทธิโชค  ปิ่นวิเศษ
33. นางสาวสุธินันท์  ดีอินทร์
34. เด็กชายหัตถชัย  รุ่งเรือง
35. นายอนุรักษ์  พรมณี
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปาระบับ
37. เด็กชายเจษฎา  กล่อมกูล
38. นายไชยยศ  บุญแนน
39. นายไชยาสิทธิ์  ทุมละออ
 
1. นายวิชัย  ประทุม
2. นายนพดล  นาคพลกรัง
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปกร  สังข์เงิน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ธรรมะ
3. เด็กหญิงธันยรัศม์  สันติชัยกุล
4. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เหล็ง
6. เด็กชายอดิเทพ  เหมะธุลิน
7. เด็กหญิงอนุสรา  หนูทองแดง
8. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงจริยา  สิริรัตน์
3. เด็กหญิงนัฐภัสสร  ภูทอง
4. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
5. เด็กหญิงเกศิณี  วงษ์วิสุทธิ์ขจร
6. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นายนุสรณ์  ประดับทอง
5. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
6. นางสาวโชติกา  เปลี่ยนเพ็ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
2. นายจตุรพร  กลีบลำดวน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณฑิรา  ผดุงพร
 
1. นางสาวภูษณิศา  พรมรักษา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เฮงศิริไพศาล
2. เด็กหญิงธนัชพร  กาลิก
 
1. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทาศิลป์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงนันธิดา  หลั่งจิตร
 
1. นางอัณณ์ชญาน์  สีตะระโส
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลายงาม
2. เด็กหญิงประภาพร  ธรรมมะ
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สนิท
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  สุรแพทย์
2. นางสาวพัชรี  ทรัพย์เจริญ
3. นางสาวศศิประภา  พรมเดช
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญไทย
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญรอดดิษฐ
 
1. นางสาวณัฐสิมา  บัวสนธิ์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ซื่อตรง
 
1. นางพรรณี  มั่งคั่ง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ไทยเจริญ
2. เด็กชายมั่นคง  แก้วแสง
 
1. นางสาวสาวินี  บุตรดี
2. นายกฤษณะ  จันทร์คำ