สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 1. นางสาวกชามาส  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชินศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์วิจิตร
2. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลอินทร์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวยิหวา  แจ้งหิรัญ
2. นางสาวอโนทัย  พรมมา
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเจษฎาง  ปริศนานันทกุล
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายธรรดร  ใยบัณฑิตย์
 
1. นายพงษธร  สายบัว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม
3. เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
 
1. นายพงษธร  สายบัว
2. นายอินทร  แสงลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  รอดอุดม
2. นายวชิรวิชญ์  นิมิตรพันธุ์
3. นางสาวศศิธร  พงษ์แพทย์
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิชา  เพ็ญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีชาติ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 4 1. นายณัฐพงษ์  ช่วยอาษา
2. นายธนบดี  ห่านดำ
3. นางสาวนิพรสวรรค์  ผาสุข
 
1. นายพงษธร  สายบัว
2. นายอินทร  แสงลี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สว่าง
2. เด็กชายแก้วขวัญ  เพียรการนา
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กชายจำรัส  อาจหาญ
 
1. นางสาว ปิยาณี  ช่างเสาร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกองพล  เสริฐธิกุล
 
1. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรยา  พิภพไชยาสิทธิ์
2. เด็กชายอภินัทธ์  ไทยธานี
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบดินทร์  จิระวานิช
2. นางสาวรักษิตา  ศรีภมร
 
1. นางสาววันดี  อำพันรัตน์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงไพลิน  เพ็งทิม
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนันทนา  พุทธศิลป์
2. นางสาวอรจิรา  สีทา
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐการ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 6 1. นางสาวชนากานต์  ทรัพย์สินชัย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เสวก
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิษณุ  พงษ์พัฒณ์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  สะใจ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กชายชาญณรงค์  ชมพรมราช
3. เด็กชายพัสกร  เรณูแย้ม
4. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทร์สาลี
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พันแสง
6. เด็กหญิงวิชญาดา  บุศรา
7. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
8. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
9. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ป้อมเรือง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ละออศรี
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
2. นางชมภูนุช  โคมลอย
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนัญญา  สาทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ฟักขาว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายถิรวัฒน์  แซ่ฟาง
2. นายปณณัตน์  ผันเจริญ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์