สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวยิหวา  แจ้งหิรัญ
2. นางสาวอโนทัย  พรมมา
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
2. นางกาญจนา  ปิณฑวิหค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พานวงษ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ขจรนาม
3. เด็กหญิงเยนริสา  เผ่าพันธุ์แสงสุริยา
 
1. นายพงษธร  สายบัว
2. นายอินทร  แสงลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธิชา  เพ็ญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีชาติ
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทิพย์ศรี
 
1. นายอินทร  แสงลี
2. นายพงษธร  สายบัว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกวีพัฒน์  สว่าง
2. เด็กชายแก้วขวัญ  เพียรการนา
 
1. นายอินทร  แสงลี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนัญญา  สาทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ฟักขาว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชื่นอารมณ์
2. นางสาวสุกัญญา  พ้นทุกข์