สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 10 1. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวจิระวรรณ  เพิ่มความสุข
2. นางสาวสุภลักษณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางกนกพร  กมลสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  โนนคล้อ
 
1. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภคพล  ทาอุบล
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุรเดช
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกษรบัวขาว
3. นางสาวพิรดา  แก้วใจเพชร
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวบุญธิชา  ขาวเนตร
2. นางสาวพิมพิศา  ขยันกิจ
3. นางสาวอัจฉริยา  ธรรมนาม
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวธนพร  ปะวะเส
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
2. เด็กชายรัฐพงศ์  เสาะไธสง
 
1. นางกัญญาภัทร  จะดอม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  หาแก่น
2. เด็กหญิงวรัชยา  พิมพา
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 4 1. นายนัฐวุฒิ  หมอนทอง
 
1. นางสาวณัฐชา  อินโต
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  ศิลาวุธ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีถา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรือนจันทร์
3. เด็กหญิงอรปวีณา  อินตา
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายพัชรวุฒิ  ศรีบุญจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ศิธร  ยิ้มศิริ
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์คำ
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม