สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงปณิตตา  ทองมั่น
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เสวตพันธ์
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุขนัฐตา  บำเพ็ญสินธุ์
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลินี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนุศร  นาวัน
2. เด็กหญิงสุนิตษา  กิ่งก้าน
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ดอนเมือง
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาววิลาสินี  อินมอย
3. นายสุรเดช  ประรังประโคนชัย
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุรเดช
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกษรบัวขาว
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เตียงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขนเม่น
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีนวล
 
1. นางพรนิภา  ผลาหาญ
2. นางสาวมัฑนา  ประชีพฉาย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  คำจีน
2. นายพีรพัฒน์  แสงสาคร
3. นางสาวสมพร  มูลจันทร์
 
1. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
2. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมสุทธิ์
2. นางสาวชนัญญา  ประเสริฐ
3. นางสาวชนิดาปวีร์  ไกรเลิศจรูญชัย
 
1. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
2. นางสาวธนพร  ปะวะเส
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชญาดา  ช่อมะกอก
2. นางสาวริวิสา  ดิเรกพงษ์
3. นายเจมศักดิ์  รักษาสัตย์
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางสาวประภาพร  โยธี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวนริศรา  ทรงรัตนา
2. นางสาวพรนภัทร  ศรีผ่อง
3. นางสาวระวิวรรณ  สีบ้ง
4. นางสาวศุภัชญา  เรืองศรี
5. นายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวนันทิกา  ขันขาว
2. นางสาวอรพรรณ  มาลา
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวกัลยรัตน์  วิระเลิศ
2. นางสาววิภาวี  แพงท้าว
 
1. นายสุุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงธราทิพย์  เนตรวิเศษ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76.6 เงิน 4 1. นางสาวณัชฐา  เอื้อดำรงสิริ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงสณิชา  จันทิ
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78.4 เงิน 4 1. นางสาวสุทธิกานต์  สิทธิพงษ์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันดี  พุ่มชะเอม
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอชิรญา  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิรพี  วรรณอุบล
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหง้าศิริ
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นางสาววาสนา  แก่งเพรียว
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาดา  จักรพล
 
1. นางสาวนรินทร์  โพธิ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลชา  แก้วประสาน
2. นายณัฐพัฒน์  สุขใส
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำเพ็ชร  บุญฉุน
2. นางสาวอรอนงค์  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวอริศรา  พันนาเหนือ
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพนิดา  คำน้อย
2. นางสาวศศิธร  ตาสี
3. นางสาวอารีรักษ์  ภูเลาสิงห์
 
1. นางจำลอง  โกมารทัต
2. นายธัชธน  ไทยอาจ