สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 6 1. นางสาวชฎาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุธิดา  กาลจักร
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรดา  แก้วใจเพชร
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมณีนุช  สุขวาสนะ
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พุฒิประสิทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทสโร
2. เด็กหญิงมลฤดี  ผาน้อย
3. เด็กหญิงอารียา  เยาว์ยอด
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นางชาลิสา  อินทรสอน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นางสาวปวีณา  วรกำพล
2. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชต  อังดุสัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ม่าเวียนติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  เสมอถุง
2. นายณฐภัทร  กบิลโรจน์
3. นายพสิษฐ์  คชฤทธาวุธ
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หมวดมะหิงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรี  แพงแสงสุก
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  จันทร์แจ่มฟ้า
4. เด็กหญิงสุวิมล  พรมบันดิษ
5. เด็กหญิงอภิญญาณ์  หลงแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
2. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ธรรมสุทธิ
2. นางสาวนมัสศิกานต์  กิจสำราญ
3. นางสาวปิยะฉัตร  วรรณชัย
4. นางสาวยลรดี  เดชกุญชร
5. นางสาวเพชรลดา  ขาวเจริญ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุจิตรา  โสพักต์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอริกา  เกตุวร
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 1. นายเกียรติศักดิ์  จันพางาม
 
1. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  เนตรสุวรรณ์
2. เด็กชายพงศกร  อินพุ่ม
 
1. นางสาวปาริชาติ  ไชยศึก
2. นายจักรกฤษณ์  เกตุสระ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.42 ทอง 4 1. นายพชรพล  ประเสริฐสม
2. นางสาวสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริทอง
2. นายวิไลลักษณ์  ป้อมคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ณคร
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรากร  อ่อนดา
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รักษา
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  รักษา
3. เด็กหญิงพรรณวษา  แนะนำ
 
1. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
2. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ท้าวประสิทธิ์
2. นางสาวนภาวรรณ  ช้างทอง
3. นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นายอณวัฒน์  เหมืองทอง
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายธงไท  บุญโสภณ
3. นางสาวนันทิยา  อุ่นเจริญ
4. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
5. นายอัษฎาพร  จันดาเบ้า
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
3. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มแผน
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวชาลิณี  ศรีอุทัย
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา  แผ่นแก้ว
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสุรดา  อากาศ
6. เด็กหญิงสุรภา  อุทยานิน
7. เด็กหญิงสุริษา  ภักดีศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลันธร  ภู่รัตน์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  พละเอี่ยม
3. นายนิพิฐพนธ์  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายยศวริศ  ดิสสระ
5. เด็กชายรัศพงษ์  เสาะไธสง
6. เด็กชายวัชรินทร์  ซุงหล้า
7. เด็กหญิงศรัญญา  โสดาคง
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์วิชา
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
3. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์ตรี
2. นางสาวรัชนีกร  ชักนำ
3. นายวรายุส  มาแย้ม
4. นายสิทธิโชค  จรรยาศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทุมมา
6. นายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ์  ละมุล
2. นางสาวนรินทร์  โพธิ
3. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสจิณณา  ผาโคตร
2. นางสาวสุชาดา  ศรีศักดิ์ดา
3. นางสาวอารยา  ชัยเดช
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา  เฉยดิษฐ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กล่อมใจ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไกรน้อย
3. เด็กชายสุนิตษา  กิ่งก้าน
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  เรืองคำ
2. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
3. นางสาววิลาสินี  อินมอย
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวกมลทิพย์  ปั้นโฉม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดา  เรืองเดช
2. เด็กหญิงปุณยนุช  กาญจนาคม
 
1. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
2. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมี  สีคำป้อง
2. เด็กชายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางชนม์นิภา  ประทุมรัตน์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภันทิลา  ปีสาทุม
2. นางสาวศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐนรีย์  ศรีมงคลปทุม
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สระแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมวดี  มั่งคั่ง
 
1. นายมงคลฤกษ์  ขำละม้าย
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  รอดโรคะ
2. นายสหชัย  สระแก้ว
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสศิกานต์  กิจสำราญ
2. นางสาวเพชรลดา  ขาวเจริญ
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พิศมัย
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญยมาลิก
2. นางสาวปิยาภรณ์  ช่อมะกอก
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงตา  ขันทะชา
2. นางสาวเพชรา  งามสมโสตร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นลา
 
1. นางวิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางสาวมัทธิกา  จำปาแท้