สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 9 1. นางสาวสุภารัตน์  เนาเนินทอง
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาววาสนา  มโนสา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมวัชรจิตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ภุมมา
2. เด็กชายทัศนา  ไผทรัตน์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  กาวิละ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 7 1. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณารายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญพร  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงตรีจิตร  ธุรกิจ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  กองสาสน
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสมประสงค์  ภาคไพรี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  อินต๊ะ
2. เด็กชายภัทรภณ  โครตพงษ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แพงหา
 
1. นายสาโรช  สอนพายัพ
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นางสาวสาวิกา  รัมณีย์
3. นายอนันท   ยุทธนา
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นายประจวบ  ไชยพิมพา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธุระพันธ์
2. เด็กชายปราญ์ชนา  เฉยขุนทด
 
1. นางสาวภทรพร  ทองฟัก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.54 ทอง 10 1. นายพงศกร  ศิริกุล
2. นางสาวสายรุ้ง  อิ่มอัมพร
 
1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอันดา  เเช่มชุรี
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพงค์  ควรชม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
3. นายภัทรพล   หมื่นพหล
4. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
5. เด็กชายศุภชัย  ชาญเกษม
6. เด็กชายศุภสิทธิ์  ทีพันดุง
7. นายสุรเดช  สิงหะ
8. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
9. นายอนุชา  ศรีวิชัย
10. เด็กชายอภิชาญ  ทรงวิศิษฎ์
11. นายอันดา  แช่มชุรี
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
3. นายศราวุธ  ดวงสว่าง
4. นายชัชวาล  สาธารณะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงวณิชญา  พันธ์สำโรง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมุทิตา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คีรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงบุตร
3. เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวกุลปริญา  คำปินใจ
2. นางสาวปาริชาติ  จำปีเรือง
3. นางสาวรุจิเรศ  มุธิตา
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 6 1. เด็กชายจักริน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงทับทิม  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรเขต
2. เด็กชายธนโชติ  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธนารักษ์  นาคะรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เฉยขุนทด
2. เด็กหญิงภัทราพร  จำปาหอม
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ไกรยุสม
2. เด็กชายอำนาจ  มู้ทัพ
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 1. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทัศนวดี  ทรัพย์สิน
2. นางสาวอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำพล  จำปาเงิน
2. เด็กชายนนทกร  บัวลอย
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มั่นใจจริง
4. เด็กหญิงปวันพัสตร์  การะเกตุ
5. เด็กหญิงวนัญญา  คำจิระ
6. เด็กชายอนุชา  ชัยลิ้นฟ้า
 
1. นางณัจนา   สุขกรีด
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอาทิตย์  อุทัยรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัฐพงค์  จันทรีย์
2. นายสุภโชค  ผามบุญ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี   ทองฟัก