สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  กองสาสน
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสมประสงค์  ภาคไพรี
 
1. นางสาวนุสรา  คำน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  อินต๊ะ
2. เด็กชายภัทรภณ  โครตพงษ์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แพงหา
 
1. นายสาโรช  สอนพายัพ
2. นางจีรนันท์  ทาแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจิตติญา  ยอดวิชา
2. นางสาวสาวิกา  รัมณีย์
3. นายอนันท   ยุทธนา
 
1. นางสาวอ่อนนุช  ทองพูน
2. นายประจวบ  ไชยพิมพา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทัศนวดี  ทรัพย์สิน
2. นางสาวอาภัสรา  หนูโทน
 
1. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
2. นางราตรี  โมทะจิตต์