สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงญาณิศา  กูกขุนทด
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวงมะลิ
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 7 1. นางสาวนัฐชา  แสงอมร
2. นางสาวพรรณารายณ์  บ่อแก้ว
3. นางสาวอภิญญา  สนธิรา
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธนารักษ์  นาคะรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ปลั่งกลาง
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์