สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาววาสนา  มโนสา
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชลิตา  คงบุตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมวัชรจิตร
 
1. นายธิรนันท์  ชมวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ภุมมา
2. เด็กชายทัศนา  ไผทรัตน์
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  กาวิละ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญพร  คำติ๊บ
2. เด็กหญิงตรีจิตร  ธุรกิจ
 
1. นางปิยะนุช  สระแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธุระพันธ์
2. เด็กชายปราญ์ชนา  เฉยขุนทด
 
1. นางสาวภทรพร  ทองฟัก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   คีรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงบุตร
3. เด็กหญิงรสริน  เฉยฉิว
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวกุลปริญา  คำปินใจ
2. นางสาวปาริชาติ  จำปีเรือง
3. นางสาวรุจิเรศ  มุธิตา
 
1. นางสาวอุราพร  เข็มพงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 6 1. เด็กชายจักริน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงทับทิม  พลีบัตร
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรเขต
2. เด็กชายธนโชติ  หนูแก้ว
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.8 เงิน 5 1. นางสาวปวันรัตน์  ไพรวรรณ์
2. นางสาวรัตนาวดี  ไผทรัตน์
 
1. นางราตรี  โมทะจิตต์
2. นางยุพดี  ไพรวรรณ์