หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323 14 พ.ย. 2559 09.30-11.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 พ.ย. 2559 09.30-12.00 เก็บตัว ห้อง 224
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 14 พ.ย. 2559 09.30-12.00 เก็บตัว ห้อง 226
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2559 09.30-12.00 เก็บตัว ห้อง 318
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2559 09.30-12.00 เก็บตัว ห้อง อาเซียน (118)
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 14 พ.ย. 2559 09.30-10.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 14 พ.ย. 2559 09.30-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]