สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภามนตรี 2 สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวศรีสุวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางอาภาณุ  เกิดเพทางค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบัว  เล็กเจริญศรี
 
1. นางอาภาณุ  เกิดเพทางค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  ปิยะอภินันท์
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุนทราภัย
3. เด็กชายสกุลรัก  มาสมจิตต์
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  วงค์ละคร
2. นางสาววันดี  มณีทัศน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  หร่ายมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  ปานลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดาภา  พูลทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  ปานลักษณ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.98 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ชะอุ่มผา
2. เด็กหญิงอารดา  ไทยแท้
3. เด็กชายเดชวัต  โชคดีพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุดาณัฏฐ์  แสนเหลาเจริญยิ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์  จันธฤชา